Tahsis ne demek örnek?

Tahsis ne demek örnek? deyiminin anlamı, açıklaması ve örnek cümleleri: Bir şeyi bir kimseye veya bir yere ayırmak, özgülemek. “Banka bu arabayı bana tahsis etti.”

Tahsis ne demek dini?

Âm lafzın kullanılış itibariyle içine aldığı fertlerden bir kısmının dışarıda tutulmasına, yani şümulünün daraltılmasına tahsis denir. Kur’an ve Sünnet’teki bazı hükümlerin, bilhassa Allah’ın zât ve sıfatları ve iman esasları ile ilgili lafızların umum ifade ettiği açıktır.

Tahsis Sistemi Nedir?

İmar ve gecekondu yönetmeliği içerisinde belirlenen kurallar ile belediye, hazine, il özel idaresi, vakıflar ve diğer kamu kurumlarının sahip olduğu taşınmazların ilgili şahıslara hak olarak verilmesine ve ayrılmasına tahsis diğer bir adıyla tapu tahsisi denir. 2981 Sayılı Kanun çerçevesinde tapu tahsisi, kişilere …

Nesih ve tahsis nedir?

Tahsis, bir emir üzerine başka bir emrin gelmesi şeklinde olmaz. Nesih ise, bir emrin üzerine başka bir emir gelmek suretiyle olabilir.

Tahsis numarası ne demektir?

Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamında olan kişiler için tahsis numarası ilk olarak emekli olunduğu zamanda verilir. Bağkur’lu olan kişiler için ise tahsis numaraları Bağkur sicil numaralarıdır. Emekli sandığındaysa bireye ait olan tahsis numarası emekli sandığındaki sicil numarasıdır.

Belagatta tahsis ne demek?

Belâgat terimi olarak kasr: “Bir şeyin başka bir şeye özel bir yolla tahsis edilmesi ve sadece onu belirtmesidir”5 şeklinde tarif edilmiştir. Belâgat literatüründe kasr kavramının yerine “hasr,6 tahsis ve ihtisas7” lafızları da kullanılmaktadır.

Arsada tahsis ne demek?

İmar ve gecekondu yönetmelikleri içerisinde belirlenen kurallar nezdinde belediye, hazine, il özel idaresi, vakıflar ve diğer kamu kurumlarının sahip olduğu taşınmazların ilgili şahıslara ayrılmasına ya da verilmesine de tapu tahsisi denir. 2981 sayılı kanun gereğince tapu tahsisi, kişilere mülkiyet hakkı verebilir.

Tahsis ve takyid ne demek?

Hanefî usulcülerine göre tahsis âmmın dışında bir hüküm getirmez, âmmın sadece tahsis yapılan kısmı kapsadığını beyan eder. Dolayısıyla tahsis ihraç, takyid ise ispat ifade etmektedir. Öte yandan Hanefîler’e göre takyid nassa ziyade niteliği taşır ve mânen nesih anlamına gelir.

Tapu tahsis belgesi ile satış yapılabilir mi?

Tapu tahsis belgeli bir yeri tapu tahsis belgesi olan kişden ancak 2981 sayılı Kanunda sayılan şartları taşıyan kişi satın alabiliyor. Satış için sözleşme yapılması gerekiyor.

Hükümlerde nesih ne demek?

Nesih (Arapça: نسخ), tefsirde şer’i bir hükmün yerine yeni bir hüküm getirilmek suretiyle kaldırılması olarak tanımlanan bir teoridir.

Emekli tahsis numarası ne zaman verilir?

Özellikle emekli olan kişilerin maaşlarının ödendiği günlerde kişilere verilmiş olan tahsis numarasının son rakamları önem taşımaktadır. Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamında olan kişiler için tahsis numarası ilk olarak emekli olunduğu zamanda verilir.

Emekli aylığı tahsis numarası nedir?

Yani, SGK tarafından emekli maaşı bağlanan kişileri tek bir numara aracılığıyla takip edebilmek adına belirlenmiş numara ‘tahsis numarası’dır. Böylelikle emekli maaşlarının yatırılacağı gün belirlenir ve maaş ödemeleri tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen tarihlerde yapılır.

Tahsis ne demek örnek?

Tahsis ne demek örnek? deyiminin anlamı, açıklaması ve örnek cümleleri: Bir şeyi bir kimseye veya bir yere ayırmak, özgülemek. “Banka bu arabayı bana tahsis etti.”

Tahsis işlemi ne demek?

Tahsis İşlemi; Hazinenin Özel Mülkiyetindeki ve Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki taşınmazların, kamu idareler için gerekli olanlarının, mülkiyeti Hazine’de kalmak kaydıyla yasal düzenlemeler doğrultusunda ihtiyaç sahibi kamu idaresinin kullanımına verilmesidir.

Tahsis etmek nasıl yazılır?

Türk Dil Kurumu’na göre kelimenin doğru yazımı “tahsis etmek”tir.

Tashihi karar ne demek?

Tashih kelime anlamı olarak düzeltme anlamına gelmektedir. Tashih kararı verildiği takdirde, düzeltilen hususlarla ilgili karar, mahkemede bulunan nüshalar ile verilmiş olan suretlerin altına veya bunlara eklenecek ayrı bir kâğıda yazılır, imzalanır ve mühürlenir.”

Ammı tahsis ne demek?

Âm lafzın kullanılış itibariyle içine aldığı fertlerden bir kısmının dışarıda tutulmasına, yani şümulünün daraltılmasına tahsis denir.

Tahsis hakkı ne demek?

Tahsis; bazı taşınmazlar ile ilgili olarak şahıslara verilen haklardır. Ayrıca tapu tahsis belgesinin, kişilere mülkiyet hakkı verebilmesi için söz konusu taşınmazın, imar planlarında bağımsız bir parsel olarak gösterilmesi şarttır.

Arsada tahsis ne demek?

İmar ve gecekondu yönetmelikleri içerisinde belirlenen kurallar nezdinde belediye, hazine, il özel idaresi, vakıflar ve diğer kamu kurumlarının sahip olduğu taşınmazların ilgili şahıslara ayrılmasına ya da verilmesine de tapu tahsisi denir. 2981 sayılı kanun gereğince tapu tahsisi, kişilere mülkiyet hakkı verebilir.

Tapu tahsis belgesi ile satış yapılabilir mi?

Tapu tahsis belgeli bir yeri tapu tahsis belgesi olan kişden ancak 2981 sayılı Kanunda sayılan şartları taşıyan kişi satın alabiliyor. Satış için sözleşme yapılması gerekiyor.

Temin etmek nasıl yazılır TDK?

Dilimize Arapçadan geçmiş olan Temin kelimesi, ”emn” kökünden türetilmiştir. ”Emn” tehlikeleri ortadan kaldırma, sağlamlaştırma anlamına gelirken temin kelimesi hazırlamak ve elde etmek demektir. Kelimenin fiil hali ”temin etmek” çoğul hali ise ”teminat” şeklinde yazılır.

Tahsis süreci ne demek?

Hükmün tashihi nasıl yapılır?

Tashihin nasıl yapılacağı ise HMK`nın 304/2. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre, tashih kararı verildiği takdirde, düzeltilen hususlarla ilgili karar, mahkemede bulunan nüshalar ile verilmiş olan suretlerin altına veya bunlara eklenecek ayrı bir kağıda yazılır, imzalanır ve mühürlenir.

Tavzih ne demek hukuk?

Tavzih ise yeterince açık olmayan veya icrasında duraksama uyandıran yahut birbirine aykırı fıkralar ihtiva eden hükümlerin, açıklanması, tereddüt veya aykırılığın giderilmesi için kararı veren mahkemeye tanınan bir yoldur.