Süresi içinde satış talep edilmemesi halinde hangi sonuçlar doğar?

Aynı kanunun 110. maddesinde ise; “bir malın satılması kanuni müddet içinde istenmez veya talep geri alınıp da, bu müddet içinde yenilenmezse o mal üzerindeki haciz kalkar” hükmü yer almaktadır.

Taşınmaz satış isteme süresi ne zaman başlar?

İcra ve İflas Kanunu’nun 106 ncı maddesine göre taşınmazların haczinden itibaren iki yıl içinde satış istenmesi gerekir; aksi takdirde haciz düşer (İİK. m.110).

Takip kesinleşmeden satış istenebilir mi?

TAKİBE YÖNELİK İTİRAZ VE ŞİKAYETLER HAKKINDA KARAR KESİNLEŞMEDEN SATIŞA GİDİLEMEYECEĞİ nun 364/3. maddesi uyarınca, temyiz satıştan başka icra işlemlerini durdurmaz. Bu hükme göre, takibe yönelik itiraz ve şikayetler hakkında verilen mahkeme kararı kesinleşmeden satışa gidilemez.

Icra dairesinin yapmış olduğu kanuna aykırı bir işleme karşı hangi süre içinde hangi yola müracaat edilebilir?

İcra takip işlemlerine karşı şikâyet kural olarak süreye tabi olup, bu süre yedi gündür (İİK m. 16/1, c. 2).

Satış avansı varsa haciz düşer mi?

Süresi içinde satış istenmesine rağmen avanslar süresinde yatırılmazsa süresinde satış istenmemiş sayılır ve haciz düşer. Bir malın satılması kanuni müddeti içinde istenmez veya gerekli avans on beş gün içinde depo edilmezse veya talep geri alınıp da kanuni müddet içinde yenilenmezse o mal üzerindeki haciz kalkar.

Taşınmaz mallar bakımından satış isteme süresi hangi andan itibaren işlemeye başlar ve bu süre ne kadardır?

Taşınırların satışı satış talebinden iki ay içinde satılır.Taşınmaz satışına ilişkin süreler de İcra ve İflas Kanununda düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemeye göre ‘Taşınmaz satışları hacizden itibaren bir yıl içinde istenmelidir.

Taşınır mallar ve alacaklar için satış isteme süresi nedir?

ÖZET : Hacizli taşınır malların satış isteme süresi hacizden itibaren bir yıldır. Bu süre haczin kesinleşmesinden itibaren başlayacağından, ihtiyati haciz kesin hacze dönüşmedikçe bu süre işlemez. Süresi içinde usule uygun satış talebi söz konusu olup, haciz düşmemiştir.

Hacizde sıra cetveli ne zaman düzenlenir?

İİK madde 233 e göre ”Alacakların kaydı için muayyen müracaat müddeti geçtikten sonra ve iflâs idaresinin seçilmesinden itibaren en geç iki ay içinde iflâs idaresi tarafından 206’nci ve 207’nci maddelerde yazılı hükümlere göre alacaklıların sırasını gösteren bir cetvel yapılır ve iflâs dairesine bırakılır.

Kıymet takdiri kesinleşmeden satış istenebilir mi?

Kıymet takdiri kesinleşmeden satış işlemi yapılamaz. Ayrıca kıymet takdirinin kesinleşmesinden itibaren iki yıl geçmedikçe yeniden kıymet takdiri istenemez. Hacizli malın satışı uygulamada genel olarak alacaklı tarafından istenebilse de borçlunun da satış isteyebileceği İcra İflas Kanununda belirtilmiştir.

Kural olarak kesinleşmeden icra edilemeyecek ilamlar nelerdir?

Kesinleşmeden İcraya Konulamayan İlamlar Nelerdir?

  • Gayrimenkulün aynına ilişkin ilamlar.
  • Aile ve kişiler hukukuna ilişkin ilamlar,
  • Yabancı mahkeme veya hakem kararlarının tenfizine ilişkin verilen ilamlar,
  • Menfi tespit veya istirdat (geri alım) davalarında verilen ilamlar,
  • Sayıştay ilamları,