Süreç yönetiminin aşamaları nelerdir?

Süreç Yönetimi Nedir?

 • AŞAMA, Strateji/Planlama. Süreç tanımlama ve yönetim belirleme.
 • AŞAMA, Analiz. Süreç analiz, inceleme, risk ve performans belirleme.
 • AŞAMA, Tasarım. Süreç modelleme ve kontrol kriterleri belirleme.
 • AŞAMA, Kaynak Tespiti.
 • AŞAMA, Uygulama.
 • AŞAMA, Sürekli İyileştirme/Optimizasyon.

Süreç iyileştirme adımları nelerdir?

Süreç İyileştirme Aşamaları

 1. AŞAMA, Sürecin Değerlendirilmesi. Takım oluşturma, görev dağılımı, sürecin mevcut performansı ve sorunları, müşteri ve uygulayıcı beklentileri, Sürecin durumu,
 2. AŞAMA, Süreç Analizi.
 3. AŞAMA, İyileştirmenin Uygulanması

Süreç yönetiminin faydaları nelerdir?

Süreç Yönetiminin Faydaları Nelerdir?

 • Kuruluşa ait stratejilerin tüm süreçlerde uygulamaya geçmesini sağlamak,
 • Kuruluşunun vizyon, misyon, hedef ve stratejileri ile uyumlu süreç performans göstergeleri belirlemek ve bunları ölçmek,

Süreç analizinin temel adımları nelerdir?

Klasik süreç analizinde uygulanacak adımlar aşagıdaki gibidir;

 • 1.İncelenecek süreç ya da alt sürecin belirlenmesi.
 • Amacın belirlenmesi.
 • Süreç akış diyagramları kullanılarak faaliyetlerin tanımlanması
 • İyileştirme için fırsatların değerlendirilmesi.
 • Teklif edilen iyileştirme için yönetim onayının alınması

Süreç olarak yönetim ne demek?

Süreç yönetimi, bir kurumun performansının sürekli olarak iyileştirilmesini sağlayan ve süreçleri temel “varlık” kabul eden bir yönetim disiplinidir. Süreç, aralarında birlik olan veya belli bir düzen veya zaman içinde tekrarlanan, ilerleyen, gelişen olay ve hareketler dizisidir.

Süreç yönetimi nedir nasıl yapılır?

Süreç yönetiminde temel amaç; süreçlerin periyodik olarak izlenmesidir. Süreçlerin geliştirilmesi için yapılması gereken faaliyetler zinciridir. Süreçlerin tasarımından sürdürülmesine, müşteri ihtiyaçlarının karşılanmasından değerlendirme ve analize kadar birçok unsurun ele alındığı yönetim modelidir.

Süreç Geliştirme Departmanı ne yapar?

Süreç geliştirme yöneticisi, kurum politika ve hedefleri doğrultusunda iş süreçlerinin iyileştirilmesi, verimliliğin arttırılması ve maliyet optimizasyonun sağlanması faaliyetlerinde aktif rol alır.

Süreç ne anlama gelir?

Süreç kavramını, “Girdileri olan, bunlara değer kazandıran ve sonucunda çıktı elde edilen faaliyetler serisi veya aktiviteler,” olarak tanımlamamız mümkündür. Bir diğer deyişle “Süreç”, ürüne değer katan bir dönüşüm aşamasıdır. -Süreç; işletme girdilerini işletme çıktılarına dönüştüren etkinliklerin bileşimidir.

Süreç yönetimi neden gereklidir?

Süreç Yönetim sistemleri iş süreçlerinin otomatikleştirilmesi için gereken yöntem ve araçları sağlar. Sağlanan bu yöntem ve araçlar iş süreçlerinin standart hale getirilmesi, hızlandırılmasını ve süreçlerde gerçek zamanlı hızlı değişiklik yapılabilmesini sağlar.

Süreç bileşenleri nelerdir?

Sürecin temel unsurları olarak; girdiyi saglayan tedarikçi, çıktı, çıktıları kullanan müsteri, süreç performans ölçütleri, müsteri ihtiyaç ve beklentileri ile süreç aktiviteleri sayılabilir. Girdiler: Girdiler süreçleri harekete geçiren ve sürecin dışından dahil olan unsurlardır.

Operasyonel süreçler nelerdir?

1. Operasyonel Süreçler: Operasyonel süreçler, doğrudan kuruluşun dış müşterilerinden gelen talep üzerine başlayan ve dış müşteriye bir ürün ya da hizmet sunulmasını sağlayan süreçlerdir.

Süreç yönetiminde amaç nedir?

Süreç yönetiminde temel amaç; süreçlerin periyodik olarak izlenmesidir. Süreçlerin geliştirilmesi için yapılması gereken faaliyetler zinciridir. Süreç performansı ve süreçlerin iyileştirilmesi için süreçlerin işleyiş biçimlerinin o sürece uygun olarak tasarlanması gerekir.