Suç unsurları oluşmadığı için beraat eden memura disiplin cezası verilir mı?

1. Aynı olaydan dolayı hakkında disiplin soruşturması yapılan memurun Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamasında mahkum olması halinde eylemine uyan disiplin cezası ile cezalandırılması gerekir. işlenmediği veya fiilin memur tarafından işlenmediği gerekçesiyle beraat etmesi halinde disiplin cezası uygulanmaması gerekir.

Hakkında soruşturma yapılan memura idarece en az kaç günlük savunma yapma süresi verilmesi gerekir?

Hakkında soruşturma yapılan memura, isnat edilen fiil ve hâller açıkça belirtilmek suretiyle, yedi günden az olmamak üzere verilen süre içerisinde bizzat veya vekili aracılığıyla yazılı veya sözlü olarak savunma yapması, aksi hâlde savunma hakkından vazgeçmiş sayılacağı hususu yazılı olarak bildirilir.

Kesinleşmemiş ceza memuriyete engel mi?

2-Mahkümiyet (kesinleşmeden) olmadan 657 sayılı Kanunun 98 inci maddesinin b bendi uyarınca memurun memuriyetine son verilemez. 3-Memuriyetten çıkarma cezası dışında bir disiplin cezası ile cezalandırmak ceza davasını sonucu değiştirmemektedir.

Ceza mahkemesi kararı idare mahkemesini bağlar mı?

“…Öte yandan, kamu görevlilerince işlenen fiillerin, disiplin suçunun yanında ceza hukuku bakımından da suç teşkil etmesi durumunda, ceza yargılaması ile disiplin soruşturması birbirinden bağımsız yürütülecek ve kamu görevlisinin “üzerine atılı fiili işlemediğine” dair hükümler dışında, ceza mahkemesi kararlarının …

Memura savunması için kaç gün verilir?

(3) Memur, yetkili kurulun veya disiplin amirinin yedi günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapar. (4) Savunma istemine ilişkin yazıda, süresi içinde yapılmaması hâlinde savunma hakkından vazgeçilmiş sayılacağı belirtilir.

Savunma süresi ne kadar?

Ceza verilmeden önce memura en az 7 gün verilip savunma hakkı tanınması zorunludur. Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun 7 günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan memur, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.