Şubeye dava açılır mi?

Buna göre, bir merkeze bağlı olan şube ile işlem yapan kişi, şube ile yapılan işlemden dolayı merkeze karşı dava açması gerekirse, bu davayı merkezin bulunduğu yerde açabileceği gibi, ayrıca şube ile işlem yapan kişiye kolaylık olmak üzere, şubenin bulunduğu yerde de, merkeze karşı dava açılabilecektir.

Aynı dava tekrar açılır mı?

Dava konusu uyuşmazlık hakkında kesin hüküm bulunuyorsa, aynı konuda, aynı taraflar arasında ve aynı dava sebebine dayanılarak yeni bir dava açılamaz.

Dava açılmasından sonraki ilk usuli işlem nedir?

Davanın açılmasından sonra mahkemenin yaptığı ilk usuli işlem tensip tutanağının hazırlanmasıdır. 6100 sayılı HMK’da tensip tutanağına yer verilmemiş; bu husus Yönetmelik’te düzenlenmiştir. Davanın açılmasından sonra, dilekçeler teatisi aşamasının başında her dosya için bir tensip tutanağı düzenlenir.

Hakimin sorumluluğundan dolayı devlet aleyhine açılacak tazminat davasında görevli yargı yolu nedir?

1086/m.573. ÖZET : Dava, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 573 maddesine dayalı tazminat istemine ilişkindir. Davada Yargıtay ilgili hukuk dairesinin görevli olmasına göre, davalı hakimlerin sorumluluğuna dayalı olarak açılmış bulunan davanın Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nde görülüp sonuçlandırılması gerekir …

Sosyal Güvenlik Merkezine dava açılır mı?

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun iş ve işlemleri de idari işlem kapsamına girdiği halde, sadece Kurum tarafından 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesine istinaden uygulanacak idari para cezaları ve Kurum personeli tarafından haklarında yapılan işlemlerle ilgili olarak İdare Mahkemesi’nde dava açılması gerekmektedir.

Şubenin dava ehliyeti var mı?

Şubenin tüzel kişiliğinin bulunmaması hakkında yaptığımız açıklamalarda taraf ehliyetinin olmamasından bahsetmiştir. Şubenin bulunduğu yerde dava açılabilmesini mümkün kılan HMK 14/1, sadece yetkiye ilişkin bir kural olup, taraf ehliyeti yönünden bir değişiklik getirmemektedir(196).

Açılan bir davadan nasıl vazgeçilir?

Davasından feragat etmek isteyen davacı, yazılı ya da sözlü feragat beyanında bulunabilir. Sözlü feragat duruşma sırasında, duruşma tutanağına geçilmek suretiyle yapılır. Mahkemece yapılan keşif sırasında, feragat beyanı, keşif tutanağına yazılması ve davacı tarafından imzalanması halinde de geçerli olur.

Feragatten dönmek mümkün mü?

Feragat, davayı sona erdiren kesin bir usul işlemidir. Feragatten dönülmesi ve HMK’nun 176. maddesine göre, ıslah yolu ile feragatin hükümsüz kılınması olanaksız ise de, irade bozukluğu hallerinde feragat ve kabulün iptali istenebilir.

Usuli işlemler nelerdir?

Usul işlemleri davanın başından sonuna kadar hem taraflarca hem de mahkemelerce yapılan davayı ilerletmeye ve sonuçlandırmaya yönelik işlemlerdir. Usul işleminin varlığından bahsedebilmek için doğrudan ve birincil etkilerini dava içeresinde doğurmalıdır.

Usul işlemleri şarta bağlanabilir mi?

➢Kural olarak, koşulları ve etkisi usul hukukuna tâbidir (İstisna: Feragat, kabul, sulh). usul işlemlerinin maddî bir hatadan kaynaklandığı hallerde geçersiz sayılmaları mümkündür. ➢Şarta bağlanamazlar.

Hakim savcılar yanlış kararlarına karşı tazminat davası açılır mi?

Hasan Subaşı, kanun teklifinin gerekçesinde, 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanununda, haksız fiil veya diğer sorumluluk hâlleri de dâhil olmak üzere hâkimlerin ve cumhuriyet savcılarının verdikleri kararlar veya yaptıkları işlemler nedeniyle tazminat davası açılabileceğini hatırlattı.

Hakimin hukuki sorumluluğundan doğan dava neye karşı açılır?

Özet: Hâkimler, yargılama faaliyetleri sırasında, yargılama fa- aliyeti ile ilgili fiilleri ile taraflara zarar verirlerse; zarar gören, HMK m.46’da sınırlı sayı ilkesine tabi olarak sayılan sebeplerden birine veya birkaçına dayanarak, Devlete karşı haksız fiil temelli tazminat davası açabilir.