Stratejik yönetim süreci aşamaları nelerdir?

Onlara göre stratejik yönetim sürecinin aşamaları şöyledir:

  • Stratejik bilinç aşaması
  • Stratejistlerin seçimi ve görevlendirilmesi aşaması
  • Stratejik analiz aşaması
  • Stratejik yönlendirme aşaması
  • Strateji oluşturma aşaması
  • Stratejik uygulama aşaması
  • Stratejik kontrol aşaması

Tedarikçiden müşteriye dek uzanan bir değer zincirindeki faaliyetler serisine ne ad verilir?

İşletmelerin tüm çalışma süreçlerini yakından ilgilendiren “Tedarik Zinciri”; tüm ürün ve hizmetlerin tedarikçiden başlayıp en son aşamada müşteriye gidene kadarki süreci; bu yolda yer alan tüm faaliyetleri, insan kaynağını, teknolojiyi, firma yapılarını ve kaynakları kapsayan kavramın adı olarak açıklanabilir.

Işlevsel stratejiler nelerdir?

Fonksiyonel stratejiler, orta ve alt düzey yönetim tarafından üst yönetim ve rekabet stratejilerine uygun olarak hazırlanan, daha çok uygulamaya yönelik stratejilerdir. Her fonksiyonun, işletmenin üst düzey stratejilerini destekleyecek kendi kararları olması gerekmektedir.

Stratejik yönetimin amaçları nelerdir?

Stratejik yönetim uygulamaları ile kurumlarda şunların gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır: İkincisi kaynakların ve becerilerin nerelere tahsis edilmesi gerektiğinin belirlenmesi, üçüncüsü ise üst yönetimin ve kurumun bütünün amaçlar üzerine yoğunlaşmasının sağlanmasıdır. …

Stratejik yönetim sürecinin son aşaması nedir?

Stratejik yönetim sürecinin son aşamasını strateji değerleme oluşturmaktadır. Etkili bir strateji değerleme aşamasında mevcut stratejiler için önemli olan iç ve dış faktörler gözden geçirilir, işletmenin performansı ölçülür ve gerektiği takdirde düzeltici önlemler alınır.

Stratejik yönetim sürecinin ilk aşaması nedir?

Ilk aşama olarak stratejik yönetim konusunda organizasyonda bir kararlılığın ve samimiyetin olması şarttır. Üst yönetimin desteği ve inancı olmaksızın sadece başka şirket ve firmalar yapıyor diye veya yönetim alanında moda olduğu inancıyla stratejik yönetime başlanılmamalıdır.

Porter ın değer zincirindeki destekleyici faaliyetler nelerdir?

FAALİYETLERİ (SUPPORTING ACTIVITIES) Porter, destekleyici operasyonları dört ana başlık altına toplanmaktadır [(1) firma altyapısı, (2) insan kaynakları yönetimi, (3) teknoloji geliştirme ve (4) satın alma (tedarik)].

Girdileri amaçlara uygun şekilde çıktılara dönüştürmeye yönelik işlemlere ne ad verilir?

Bu durumda tanım şu şekilde olmaktadır: “Üretim; insan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla belirli girdilerin, dönüştürme sürecinde çeşitli işlemlerden geçirilerek mal veya hizmet olarak çıktıların elde edilmesidir”. Üretim; malların, şekil, mekan, zaman ve mülkiyet faydalarının artırılmasıdır.

Işletme düzeyinde uygulanan stratejiler nelerdir?

İşletme temel stratejileri; durağan, içsel büyüme, dışsal büyüme ve revizyon stratejileridir (Robbins vd., 2012:230).

Işletme stratejisi ne demek?

İşletme yönetiminde strateji kavramı, bir işletmenin içinde yer aldığı ortamın dinamizmine karşın, kararlılığını koruyarak varlığını sürdürmek ve pazarda başarı elde etmek için seçtiği yolu betimlemektedir. Kelime anlamıyla “sevk etme, yöneltme, gönderme, götürme ve gütme” demektir.

Stratejinin amacı nedir?

Strateji yol gösterir. Gidilecek yolu ve o yoldan nasıl gidileceğini gösteren bir rehberdir. Zor durumlarda, sıkıntılı anlarda önünüzü aydınlatır. Herkesin hata yaptığı, yanlışın doğruya karıştığı günlerde güvenilir bir limandır.

Stratejik yönetimin temel kavramları nelerdir?

Kâr amaçlı,amaçsız tüm örgütler stratejik yönetim faaliyetlerine girmelidirler. Vizyon, amaç, hedef ve stratejilerini belirleyip sonuçlar› ölçüp değerlendirmelidirler. Bu yönüyle stratejik yönetimin ana kavramlar› vizyon, misyon, amaç, hedef, stratejinin yansıra politika ve taktik kavramlarından oluşur.