Stoklar hangi hesapta izlenir?

Bilanço da dönen varlıklar arasında stoklar grubunda izlenir. Ticari mallar hesabı bir aktif hesap olduğundan hesaba ilk kayıtlar ve hesaptaki artışlar hesabın borç tarafına, hesaptaki azalışlar ise hesabın alacak tarafına kaydedilir.

Stokların muhasebeye ilk kayıtları sırasında hangi bedel dikkate alınır?

Bu madde uyarınca, TDHP’ye göre yapılan ilk muhasebeleştirmede stoklar maliyet bedeli ile kaydedilmektedir. Benzeri şekilde TMS 2 STOKLAR standardı ve YFRÇ taslağı açısından da ilk muhasebeleştirme maliyet bedeli ile yapılmaktadır. Ancak üretimle ilgili maliyet hesaplamaları yapılırken VUK’un 275.

Stokların satın alma maliyeti nedir?

11. Stokların satın alma maliyeti ; satın alma fiyatı, ithalat vergileri ve diğer vergiler(firma tarafından vergi idaresinden iade alınabilecekler hariç) ve nakliye, yükleme boşaltma maliyetleri ile mamul, malzeme ve hizmetlerin elde edilmesiyle doğrudan bağlantısı kurulabilen diğer maliyetleri içerir.

Stoklanabilir maliyetler nelerdir?

Stoklanabilir Maliyet, bir imalat firmasının yaptığı ve a) envanterin satın alınmasıyla ilgili maliyeti (hammadde, WIP, Mamul Mallar) ve b) malları satış noktasına kadar üretmek için katlanılan maliyeti içeren toplam doğrudan masraftır.

Stoklar Duran Varlık mı?

Stoklar, alacak hesapları, menkul kıymetler, ödemesi peşin yapılmış giderler, nakde kolayca dönüştürülen likit varlıklar gibi nakit ya da nakit benzeri varlıkları tümü dönen varlıklar arasında yer alır.

Dönem içinde satın alınan stoklar nasıl hesaplanır?

Stok devir hızı nasıl hesaplanır? Bu verinin hesaplaması yapılırken; yıl içerisinde satılan ürün maliyetinin dönem başı stoklar ile dönem sonu stokların ortalamasına bölünmesiyle hesaplanmaktadır. Ortaya çıkan bu sonuç, bu süreç içerisinde firmanın kaç kez stoklarını yenilediğini göstermektedir.

Lifo yontemi ne demek?

LIFO Yöntemi (Son Giren İlk Çıkar): LIFO değerleme yöntemi, üretime verilecek olan veya satılacak malların stoklara son olarak giren mallardan olması gerektiği varsayımına dayanır. Stoktaki malların kullanılma sırası son olarak alınan mallardan başlanarak geriye doğru sırasıyla devam eder.

Satın alınan malların değerlemesinde hangi değerleme kullanılır?

Gerçek Maliyet Yöntemi. Gerçek maliyetleme yöntemi stokta kalan ve satılan malların maliyetlerinin gerçek maliyetleri üzerinden hesaplanıp kayıt edildiği yöntemdir. Böylece, hem satılan malların maliyeti, hem de dönem sonu mal stoku maliyeti gerçek maliyetleri ile raporlanmaktadır.

Stoklama maliyeti nedir?

Stok bulundurma maliyeti: Depo giderleri, kira, elektrik, ısıtma/soğutma, sigorta, hasarlı ya da bozulmuş mallar ve stoğa bağlanan para ile stoğun bekleme süresince bu bağlanan paranın uğradığı faiz kaybı gibi maliyetler, stok bulundurma maliyetleri olarak ele alınır.

Toplam ve birim maliyet nedir?

Birim maliyet, sabit maliyetler ve ( doğrudan işçilik maliyetleri ile birlikte toplanan doğrudan malzeme maliyetleri olan ) değişken maliyetler eklenerek ve toplamın üretilen birim sayısına bölünmesiyle belirlenir. Sabit maliyetler üretim seviyelerinde değişmezken, değişken maliyetler dalgalanır.