Stok maliyetlerine giren unsurlar nelerdir?

11. Stokların satın alma maliyeti ; satın alma fiyatı, ithalat vergileri ve diğer vergiler(firma tarafından vergi idaresinden iade alınabilecekler hariç) ve nakliye, yükleme boşaltma maliyetleri ile mamul, malzeme ve hizmetlerin elde edilmesiyle doğrudan bağlantısı kurulabilen diğer maliyetleri içerir.

Stok maliyet kalemleri nelerdir?

Stok bulundurma maliyeti: Depo giderleri, kira, elektrik, ısıtma/soğutma, sigorta, hasarlı ya da bozulmuş mallar ve stoğa bağlanan para ile stoğun bekleme süresince bu bağlanan paranın uğradığı faiz kaybı gibi maliyetler, stok bulundurma maliyetleri olarak ele alınır.

Değeri düşen stoklar hangi hesapta izlenir?

Ayrıca, stok değer düşüklüğü karşılıklarının “158 Değer Düşüklüğü Karşılıkları” hesabında izleneceği, stok değer düşüklüğü tespit edildiğinde, “654Karşılık Giderleri Hesabı “nın borcu karşılığı bu hesaba alacak kaydedileceği, karşılık ayrılan stok kaleminin işletme içinde kullanılması ya da satılması halinde, ilgili …

Stok değer düşüklüğü nasıl tespit edilir?

Stoklarda değer düşüklüğünün saptanması, stokların toplamı veya gruplar halinde değerlerinin karşılaştırılması suretiyle değil, stok kalemlerinin tek tek karşılaştırılması biçiminde yapılması gerekir(4). Stokların elde etme maliyetine göre düşük değerle değerlenmesi halinde karşılık ayrılması şarttır.”

TMS 2 stok standardı nedir?

TMS 2 stoklar standardı ticari işletmelerde alım satım konusu olan mallar ile üretim işletmelerinde alınan ve üretilen ürünlerin maliyetlerinin hesaplanması ve bunların satımı ile ilgili ölçme, değerlendirme ve izlenmesine ilişkin kuralları ve ilkeleri içermektedir.

Stok maliyet türleri nelerdir?

Üç kategoriye ayrılabilir: sipariş maliyetleri, taşıma maliyetleri ve kıtlık maliyetleri. Sipariş maliyetleri, satınalma siparişlerini hazırlamak ve işlemek, sipariş edilen ürünleri almak ve incelemek için katlanılan maliyetlerdir. Taşıma maliyetleri , stokların stokta tutulmasına ilişkin maliyetlerdir.