Stok maliyetine giren unsurlar nelerdir?

11. Stokların satın alma maliyeti ; satın alma fiyatı, ithalat vergileri ve diğer vergiler(firma tarafından vergi idaresinden iade alınabilecekler hariç) ve nakliye, yükleme boşaltma maliyetleri ile mamul, malzeme ve hizmetlerin elde edilmesiyle doğrudan bağlantısı kurulabilen diğer maliyetleri içerir.

A sınıfı stok nedir?

A Sınıfı Stoklar: En önemli stok birimleridir, stok yöneticisi tarafından üzerine özel ihtimam gösterilmesi gereken stoklardır. Genellikle stok birimleri içerinde ‘lik bir kısmını içerir. Bu ‘lik bölüm yıllık kullanım değeri olarak (∑ Dv) tüm stok değerleri içerisinde; p-80 değerine karşılık gelir.

Stok yönetimi nedir ve neden önemlidir?

Stok Yönetimi, Ticari amaçla kurulan işletmelerin üretip satmak, kullanmak ve alıp satmak amacı ile satın aldıkları hammadde, yarı mamul, mamul ve diğer malzemelere ait işlemlerin en doğru şekilde planlanması ve kontrol edilmesidir.

Maksimum stok seviyesini belirleyen etkenler nelerdir?

2.Maksimum Stok Düzeyini Belirleyen Etmenler a)Dayanıklılık derecesi, bir stok kaleminin özelliklerini yitirmeden saklanabileceği süre kısaldıkça o kalemin stokta tutulabileceği miktarı azalır.(ekmek-otomobil) b)Depolama kapasitesi, bir işletmenin toplam stok miktarı bunları depolama olanaklarıyla sınırlıdır.

TMS 2 stoklar standardına göre stoklar ne ile değerlenir?

TMS 2 Stoklar Standardına göre, stoklar “maliyet ya da net gerçekleĢebilir değerden düĢük olanı” ile değerlenir (Gürdal, 2007, 6). Net gerçekleĢebilir değer; iĢin normal akıĢı içinde, tahmini satıĢ fiyatından, tahmini tamamlanma maliyeti ve satıĢı gerçekleĢtirmek için gerekli tahmini satıĢ giderleri toplamının.

Stok yönetimindeki temel maliyet unsurları nelerdir?

Stok maliyetleri üç ana grupta toplanabilir. 1.Elde bulundurma maliyetleri, 2. Elde bulundurmama maliyetleri, 3. Sipariş maliyetleri.

Yönetim muhasebesinin amaçları nelerdir?

Yönetim muhasebesinin amacı da yöneticinin geleceğe dönük kararlar vermesine kolaylık sağlamaktır. Yönetim ile ilgili en etkin kararlar alternatifler arasından işletme için en iyi olanının seçilmesi biçimindedir. Yönetim muhasebesi, işletmenin gereksinmelerine duyarlıdır ve finansal muhasebeye göre daha bağımsızdır.

Maliyet muhasebesinin işlevleri nelerdir?

Maliyet Muhasebesinin İşlevleri

  • Gider kontrolünün sağlanması
  • Planlamaya yardımcı olmak ( bütçe oluşturmak ,satış tahminleri yapmak gibi)
  • İşletmenin zaman zaman alacağı özel amaçlı kararlar ( Örn: Yeni tesis alımı)