Spor işletmesi kurulurken dikkat etmemiz gereken şartlar nelerdir?

Kısacası, spor tesis işletmeleri için en uygun kuruluş yeri; verimlilik, kârlılık, etkinlik ve iktisadilik yönünden azami, maliyet yönünden asgari şartlar taşımalıdır. Netice itibarı ile kuruluş yerinin seçimi, bir spor tesis işletmesinin yaşaması ve gelişmesinde son derece önemlidir.

Spor ürünün tüketiciye sunduğu temel ihtiyaçlar nelerdir?

Spor Endüstrisi; temelde tüketicilere gerek performans(her kategoride yarışma boyutunda), gerek rekreatif(sağlık ve güzellik için spor boyutunda), gerekse rehabilitif(hastalık ve sakatlıkların tedavisi boyutunda) ve de preventif (hastalık ve sakatlıkların önlenmesi boyutunda) formuyla spor, diğer serbest zaman …

Sporda çevresel faktörler nelerdir?

Çevresel faktörler temel olarak hava sıcaklığı, yağış, nem, yükseklik olarak ele alınabilir. Bu faktörler spor yapılan zeminin özelliklerine de etki etmekte ve yaralanma sıklığını değiştirmektedir. Açık havada yapılan spor müsabakaları ya da antrenmanlara çevresel koşulların etkisi çok daha büyüktür.

Performansı etkileyen dış faktörler nelerdir?

Sportif performansı etkileyen dış faktörler şunlardır:

 • Yükseklik.
 • Hava Sıcaklığı
 • Havanın Nem Durumu.
 • Zemin Koşulları
 • Takım Arkadaşlarının Çabası ve Becerileri.
 • Kullanılan Malzemeler.
 • Spor Dalının Kuralları ve Koşulları
 • Ülkenin Spor Politikası

Spor pazarlamasında kullanılan ürünler nelerdir?

Spor pazarlamasında ürünler; spor araç-gereçleri, kıyafet ve ayakkabı benzeri somut ürünler olabildiği gibi, tüketicilere sunulan zayıflama, kondisyon ve fitness benzeri çeşitli spor hizmetleri gibi, soyut ürünler şeklinde de olabilmektedir.

Spor sakatlıklarına neden olan iç faktörler nelerdir?

Sporcunun yaşı, yaptığı spora göre zaman zaman olumlu, zaman zamansa olumsuz riskler taşır….Tekin yaptığı çalışmada yeterli kondisyon antrenmanı yapmamış futbolcularda, sakatlanma yüzdesinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

 • Aerobik dayanıklılık.
 • Kuvvet.
 • Sürat.
 • Sportif beceri.
 • 5.Koordinasyon.

Sportif performansı etkileyen dış faktörler nelerdir?

Bunların her biri de yerine göre sporcunun performansını olumlu ya da olumsuz etkilemektedir….D.SOSYAL FAKTÖRLER

 • Ebeveyn faktörü
 • Eş faktörü
 • 3.Coach faktörü
 • Hakem faktörü
 • Medya faktörü
 • Para faktörü
 • Eğitim ve kültür faktörü
 • Dil faktörü

Sporda performansı etkileyen faktörler nelerdir?

Örneğin fizyolojik faktörler; kuvvet, Sürat, dayanıklılık, beceridir. Psikolojik faktörler ise; algı, motivasyon, stres, panik, heyecan, v.b. Sporcunun hedeflediği amaçlara ulaşmak için başarı ve başarısızlığa etki eden iç faktörler vardır, bunlar fizyolojik ve psikolojik faktörlerdir.

Spor işletmesi kurulurken dikkat etmemiz gereken şartlar nelerdir?

Spor tesisleri yatırımları konusunda Bayındırlık, Milli Eğitim teşkilatının, üniversite ve mahalli idareler arasında koordinasyon ve işbirliği olmalıdır. Tesislerin yapımında nüfus yoğunluğu, iklim şartları, yörenin spor potansiyeli, eğitim seviyesi ve ekonomik şartları göz önünde bulundurulmalıdır.

Spor işletmesi neden kurulur?

Sosyal Fayda Sağlamak: Toplumsal kurumlara ve devlete ait spor tesislerinin temel kuruluş amacı toplumun tüm kesimlerine yönelik spor hizmeti üreterek sosyal fayda sağlamaktır. Bu tesislerin kuruluş nedeni sporu kitlelere yaymak suretiyle toplumsal hizmet ve sosyal fayda yaratmaktır.

Spor işletmeleri ne tür işletmelerdir?

Spor işletmeleri, insanların sosyal hayatlarını şekillendirmek, farklı spor aktiviteleri düzenlemek için yapılandırılmış kurumlardır. Spor işletmeleri gerek devlet tekelinde, gerekse statülere uygun fark-lı kurumlar olarak göze çarpmaktadır.

Spor tesis işletmesi ne demektir?

Spor tesis işletmeleri hizmet işletmeleridir ve bireylerin sportif ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla üretim faktörlerini planlı bir şekilde organize ederek spor hizmeti üreten birimlerdir.

Bisiklet Velodrom alanları mekân ve eylem özelliğine göre hangi spor tesis tipinde yer alır?

Açık spor tesisleri ise bisiklet (Veledrom) alanı, açık yüzme havuzu, futbol stadyumu ve açık atıcılık (Trap-Skit) alanı gibi spor etkinliklerinin açık havada uygulandığı tesislerdir.

Spor tesis işletmelerinde planlama süreci ne ile başlar?

Spor tesis işletmelerinde yönetim süreci diğer işletmelerde olduğu gibi kısa ve uzun süreli çeşitli planların hazırlanması ile başlar. Bu hazırlığın ardından planlarda ifade edilen amaçlara ulaşmak için örgütsel bir yapı oluşturulur.

Spor tesis işletmelerinin fonksiyonları nelerdir?

Spor tesis işletmeleri tiplerine göre pek çok amaca sahiptir. Bu amaçlar, kâr elde etmek, sosyal fayda sağlamak, sporu yaygınlaştırmak, spor dallarını tanıtmak, verimli olmak, tüketici memnuniyeti sağlamak ve bünyesinde bulunduğu teşebbüsün imajını yükseltmektir.

Spor tesisi ile ilgili risk faktörleri nelerdir?

Doğal afetlere karşı önlem almamak (yıldırım düşmesi gibi), kapalı alanlarda ısıtma ve/veya soğutma probleminin olması, seyirci ile oyun alanı arasındaki emniyet mesafesinin yetersiz olması, antrenman ya da müsabaka sahasının yetersiz olması, sahanın ya da salonun aydınlatmasının yetersiz olması, tesisin temizliğine …

Spor yöneticisi nasıl olmalıdır?

Spor yöneticisi, adil, objektif ve tevazu sahibi olmak zorundadır. İyi bir spor yöneticisi duygusallıktan uzak ve şartlara göre en iyi davranışları gösterebilen yöneticidir. Spor yöneticisi sağlam iradeli, sebatkar ve özellikle cesur olmalıdır. Yetkiyi tam olarak kullanabilmeli ve sorumluluktan korkmamalıdır.

Spor malları nelerdir?

Spor ürünü, tüketicinin ihtiyaç ve isteklerini tatmin eden herhangi bir mal, hizmet, fikir, yer veya kişi olabilir veya seyircisi, katılımcısı veya sponsoru için yarar sağlayan bir mal, hizmet olabilir. Ayrıca spor ürünü somut veya soyut katkı sağlayıcı olabilir (Garzan, 2009).

Spor tesisinde tesis şefinin görevleri nelerdir?

Tesislerde görev yapacak tesis sorumlusunun görevleri şunlardır: a) Tesisin bakımlı ve hizmete hazır olmasını sağlamak. b) Tesisin bakım, onarım ve korunması için önlemler almak. c) Tesisin günlük kontrollerini yaparak eksikliklerini gidermek.

Türkiye’de gerçek ve tüzel kişilerce kurulan spor tesisleri hangi yönetmeliğe bağlı olarak faaliyet gösterir?

Spor tesisleri, kamu ve özel kuruluşlar tarafından aktif ve/ya da pasif katılım fırsatı sunan spor alanlarıdır. Türkiye de gerçek ya da tüzel kişiler tarafından kurulan spor tesisleri Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliğine bağlı olarak faaliyet gösterir.