Soybağının reddi davası kim açamaz?

Erkek eş, çocuğun kendisinden olmadığını iddia ediyorsa soybağının reddi davası açarak babalık karinesini çürütebilir. Soybağının reddi davası, ana ve çocuğa karşı açılır. Çocuk da soybağının reddi (nesebin reddi) davası açma hakkına sahiptir. Bu dava, ana ve kocaya karşı açılır.

Soybağının reddi ne demek?

Soybağının reddi davası, kanunun öngördüğü sebeplere dayanarak, çocuk ile baba arasındaki soybağı ilişkisinin ortadan kaldırılması amacıyla başvurulan bir dava türüdür. TMK md. 285’e göre; “Evlilik devam ederken veya evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün içinde doğan çocuğun babası kocadır.”

Soybağının reddi davasında DNA testi zorunlu mu?

Soybağının (Nesebin) Reddi Davasında DNA Testi Türk Medeni Kanunu’nun 284. maddesinin 2. fıkrasında, hakim maddi olguları re’sen (kendiliğinden) araştıracağı belirtilmiştir. Hakim baba ile çocuk arasında gen bağı olmadığına dair kuvvetli şüphe var ise genetik inceleme yapılması yönünde karar verebilecektir.

Soybağının reddi davasını gerçek baba açabilir mi?

Soybağının reddi davasını,koca veya çocuk açabilir. Bu ilgililer ise kocanın altsoyu, anası, babası ve baba olduğunu iddia eden kişidir. Görevli ve Yetkili Mahkeme. Dava, taraflardan birisinin dava veya doğum sırasındaki yerleşim yeri mahkemesinde açılabilir.

Ergin olan çocuğun ergin olduğu andan itibaren soybağının reddi isteyebileceği azami süre kaç yıldır?

Soybağının reddi davası, çocuk tarafından, ergin olduğu tarihten itibaren bir yıl içinde açılmak zorundadır. (MK. m. 289/II) Çocuk ergin değilse, dava hakkı, ona atanacak kayyım tarafından, atama kararının kendisine tebliğinden itibaren bir yıl, her halde çocuğun doğumunu izleyen beş yıl içinde kullanılmalıdır.

Ergin olan çocuğun ergin olduğu andan itibaren soybağının reddi mi isteyebileceği azami süre kaç yıldır?

Soybağının reddi davasında davacı çocuk ise ergin olduğu tarih- ten başlayarak en geç bir yıl içinde davayı açmalıdır. (MK m289/2) Ergin olmayan çocuğa atanacak kayyım ise atama kararının kendisine tebliğinden itibaren bir yıl, herhalde doğumdan başlayarak beş yıl için- de soybağının reddi davasını açacaktır.

Soybağının reddi davası hangi durumlarda açılır?

T.M.K. 291/f.1.’ a göre baba olduğunu iddia eden kişinin soybağının reddi davası açabilmesi; kocanın dava açma süresi geçmeden önce ölmesi, gaipliğine karar verilmesi yahut sürekli ayırt etme gücünü yitirmesi halinde mümkündür.

Soybağının reddi davası nereye açılır?

Soybağına ilişkin davalar, taraflardan birinin dava veya doğum sırasındaki yerleşim yeri mahkemesinde açılır. (MK m.283) Hüküm bağlamında soybağının reddi davası, davacı ve davalının dava veya çocuğun doğumu esnasındaki yerleşim yeri mahkemesinde açılabile- cektir.

Soybaginin reddi davası ne kadar surer?

Çocuğun soybağının reddi davası açacağı durumlarda ise; çocuğun ergin olduğu tarihten başlayarak en geç bir yıl içinde bu dava açılmak zorundadır. Öngörülen sürelerde yaşanan gecikme haklı bir sebebe dayanıyorsa, bir yıllık süre bu sebebin ortadan kalktığı tarihte işlemeye başlayacaktır.

Boşanma davasında DNA testi istenebilir mi?

Örneğin açılmış bir boşanma davasında çocukların velayeti hakkında, soybağının reddi davasında, babalık davasında veya bir miras davasında asıl hükmün verilebilmesi için çocuk ile biyolojik birlikteliğin netlik kazanması gerekmektedir. İşte bu durumda mahkeme DNA testi yapılmasına karar verecektir.

Soybağı reddi davası ne kadar sürer?

Babalık davası ne zaman açılır?

Babalık davası, çocuğun doğumundan önce veya sonra açılabilir. Ananın dava hakkı, doğumdan başlayarak bir yıl geçmekle düşer. Çocuk ile başka bir erkek arasında soybağı ilişkisi varsa, bir yıllık süre bu ilişkinin ortadan kalktığı tarihte işlemeye başlar.