Sorumluluk nedir ve sorumluluklarımız nelerdir?

Sorumluluk kısaca, “Bireyin uyum sağlaması, üzerine düşen görevleri yerine getirmesi ve kendine ait bir olayın başkaları üzerindeki etkilerinin sonuçlarını üstlenmesi, başkalarının haklarına saygı göstermesi ve kendi davranışının sonuçlarına sahip çıkabilmesi” olarak tanımlanmaktadır.

Sorumluluk nedir türleri nelerdir?

Fikren Eren burada genel olarak hukuki sorumluluğun her ne kadar üçe ayrıldığını; bunların “kusur sorumluluğu”, “sebep sorumluluğu” ve “hukuka uygun(caiz) müdahaleden doğan sorumluluk” veya “fedakârlığın denkleştirilmesi ilkesi” olarak belirtmiş ise de doktrinde genel kabul gören görüş sorumluluğun “kusur sorumluluğu” …

Sosyal sorumluluk türleri nelerdir?

Sosyal Sorumluluk Türleri Carroll (1991) sosyal sorumluluğun ekonomik, yasal, etik ve hayırseverlik olmak üzere dört türü olduğunu belirtmiştir. İşletmelerin sosyal sorumluluk faaliyetlerinde bu dört farklı sorumluluk alanı belirli seviyelerde olmakla birlikte, etik ve hayırseverlik boyutu gün geçtikçe artmaktadır.

Kişisel sorumluluk ne demektir?

Kişisel sorumluluk kişinin yaşam içinde kendisiyle ilgili sorumluluk alabilmesi, kendine yeni yönler katarak geliştirebilmesidir. Bu kişinin fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarının tatmin edilmesi, öz bakımı ve kişisel gelişimini içerir.

Sorumluluk nedir özellikleri?

Sorumluluk, bireyin uyum sağlaması, üzerine düşen görevleri yerine getirmesi ve kendine ait bir olayın başkaları üzerindeki etkilerinin sonuçlarını üstlenmesi, başkalarının haklarına saygı göstermesi ve kendi davranışının sonuçlarına sahip çıkabilmesi, olarak tanımlanmaktadır.

Dar anlamda sorumluluk türleri nelerdir?

Geniş anlamda sorumluluk haksız fiil sorumluluğu ile sözleşmesel sorumluluğu ifade eder. Dar anlamda sorumluluk ise sadece sözleşmesel sorumluluğun dışında kalan sorumluluğu ifade eder. En dar anlamda sorumluluk ise yalnız özel kanunlarla düzenlenen sebep veya tehlike sorumluluğu hallerini ifade eder.

Sosyal sorumluluk alanları nelerdir?

En genel anlamıyla kurumsal sosyal sorumluluk dört temel sorumluluk alanından oluşmaktadır. Bunlar, ekonomik sorumluluklar, yasal sorumluluklar, etik sorumlulukları ve hayırseverlik sorumluluklarıdır. Kurumsal sosyal sorumluluğu oluşturan bu dört ana unsur Carroll tarafından bir piramit biçiminde değerlendirilmiştir.

Sosyal sorumluluk ne anlama geliyor?

Sosyal sorumluluk, etik çerçevede bir kuruluşun ya da bir bireyin kendi çıkarlarının olduğu kadar toplumun genel çıkarlarının yararına da hareket etmesi durumu. Eğitim, sağlık ve çevre konuları sosyal sorumluluğun öncelikli konularıdır.