SMS yazılı bildirim sayılır mı?

e-Posta ya da cep telefonu mesajı da elektronik ortamda yer alan birer yazılı belge niteliğindedir. Dolayısıyla, e-Posta ya da mesaj yoluyla da fesih bildiriminde bulunulabilir.

İşveren hangi durumlarda iş sözleşmesini feshedebilir?

İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması durumunda işverenin iş sözleşmesini bildirimsiz olarak feshetme hakkı bulunmaktadır.

İşveren kimlerle iş sözleşmesi yapmakla yükümlüdür?

İşveren iş sözleşmesi yapmak zorunda mıdır? 4857 sayılı İş Kanunumuz’un 8. Maddesi’ne göre; iş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir.

İşveren olmanın önemli nitelikleri nelerdir?

Patronun Niteliği

 • İyi bir eğitmen olması.
 • Ekibi güçlü tutup gereksiz ayrıntılara takılmaması.
 • İlgisini çekenleri ya da uygun görmediklerini ekip üyelerinin iyiliği ve başarısı için ifade etmesi.
 • Üretici ve sonuç odaklı olması.
 • İyi iletişim kurması. “E-mailimi aldın mı?
 • Kariyer gelişimine yardımcı olması.

Fesih bildirimi yazılı olmak zorunda mı?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 19. maddesi uyarınca aynı yasanın 18. maddesi kapsamında kalan işçinin iş sözleşmesinin geçerli nedenle feshetmek isteyen işveren, fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır.

Fesih bildirimi kaç gün?

Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır. 4857 sayılı İş Kanunu’da fesih süresi 6 gün olarak bildirilmiştir. Bu, 6 günlük süre işçi veya işverenin haklı feshe sebep olan olayı öğrendiği günden itibaren başlar ve olayı öğrenme günü sayılmaz.

Iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin hangi durumlarda işverenin haklı nedenle fesih hakkı mevcuttur?

İşçi özen borcunun bir gereği olarak iş sağlığı ve güvenliğini tehlikeye düşürmekten kaçınmak zorundadır. Eğer ki, işçi kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmüş ise, işverenin haklı nedenle fesih hakkı vardır (4857 md.25/II-ı).

İşçi sözleşmeyi haklı nedenlerle feshedebilir mi?

İşçi ile işveren arasında ister belirli ister belirsiz süreli iş sözleşmesi akdedilmiş olsun, yukarda sayılan haklı nedenlerin varlığı halinde taraflar sözleşmeyi derhal feshedebileceklerdir. Haklı nedenle derhal feshin, geçerli nedenle fesihten bir diğer fark, feshin sonuçları ve bunların doğduğu andır.

İşveren iş sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine getirmezse ne kadar tazminat öder?

İş Kanunu m.31/son’a göre; işveren, yeterli koşullar bulunduğu halde iş sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine getirmezse, işe alınma isteğinde bulunan eski işçiye 3 aylık maaşı tutarında tazminat öder.

Iş sözleşmesi sözlü olur mu?

Süresi bir ayı geçmeyen belirli süreli iş sözleşmelerinde bu hükümler uygulanmaz. İş sözleşmesi iki aylık süre dolmadan sona ermiş ise, bu bilgilerin en geç sona erme tarihinde işçiye yazılı olarak verilmesi zorunludur. İş sözleşmesi yazılı yapılabileceği gibi, sözlü de yapılabilir.

Iş hukukunun özellikleri nelerdir?

İş hukuku, sanayi devriminden sonra anlam ve işlerlik kazanmaya başlamıştır. İş hukukunun özellikleri: İşveren tarafından işçinin emeğinin sömürülmemesi, hakkının ihlal edilmemesi için iş hukukunda işçi haklarının korunması önceliklidir. Aksi sadece işçinin lehine kararlaştırılabilen nisbi emredici kurallar içerir.

Kurumlarda çalışanların sahip olması gereken özellikler nelerdir?

İdeal çalışanların 5 özelliği

 • Güvenilirlik.
 • Açık sözlülük ve dürüstlük.
 • Pozitif ve aktif bakış açısı
 • İşten kaçmayan bir yapı
 • Az zamanda üreticiliğini kullanarak iyi işler başarma.