Şirket iflas ederse ne olur?

Ticaret Mahkemesinin iflasa karar verdiği anda, borçlu (müflis) hakkında iflas açılmış olur. İflas halinde, mükellefin varlığı ve varsa gelirleri üzerindeki tasarruf hakkı ortadan kalkmakta ve bütün varlığı ve gelirleri iflas masasına intikal etmektedir.

Şirket iflası ne demek?

İflas, borcunu ödemediği için hakkında belli usuller çerçevesinde Asliye Ticaret Mahkemesince iflasına karar verilen borçlunun(müflis) iflas masasına giren tüm mal ve alacaklarının paraya çevrilmesi ve çevrilen bu para ile bilinen bütün alacaklılara alacaklarının ödenmesini sağlayan takip yoludur.

Kendi iflasını isteyen borçlu hangi organa başvurmalıdır?

İflâs talebinde bulunmak isteyen bir alacaklı, yetkili icra dairesine başvurmalıdır (İİK m. 154). İcra dairesi aracılığıyla borçluya, yazılı bir iflâs ödeme emri gönderilir.

Borçlunun kendi iflasını isteyebilmesi için iflasa tabi kişilerden biri olması gerekir mi?

Yalnız iflas yolunun seçilmesi için borçlunun iflasa tabi olması gerekir. İflasa tabi şahıslar, İİK.43. maddeye göre Ticaret Kanunu gereği tacir sayılan veya tacirler hakkında hükümlere tabi bulunanlar ile özel kanunlarına göre tacir olmadıkları halde iflasa tabi bulundukları bildirilen hakiki veya hükmü şahıslardır.

Kooperatif iflas eder mi?

Kooperatifler de iflasa tabi olup iflas halinde, mevcut ortaklarla birlikte, iflas tarihinden bir yıl öncesine kadar ortak olup da bir sebeple ortaklık ilişkisi sona eren kişilerin de borçlardan dolayı sorumlulukları vardır. Ek ödeme ise, iflas durumunda cari yıl ve geçmil yıl zararlarının kapatılmasında uygulanır.

Limited şirket ortaklarının iflası istenebilir mi?

İcra emrinin şirkete tebliğine rağmen borç ödenmediği takdirde, alacaklı, şirketle birlikte ortakların veya bazılarının da doğrudan iflasını isteyebilir. Türk Ticaret Kanunu’nun 240. maddesine göre şirketin iflası, ortakların iflasını gerektirmez.

Işyeri iflası nasıl verilir?

Alacaklı, takibe icra dairesinde yapacağı bir iflas talebi ile başlar. Borçluya bir iflas ödeme emri gönderilir. Borçlu yedi gün içinde borcunu öderse takip son bulur; ödemezse, alacaklı ticaret mahkemesinde iflas davası açarak borçlunun iflasına karar verilmesini talep eder.

Konkordato süresi bitince ne olur?

İflasın ertelenmesi 5 yıl kadar sürerken konkordato 23 ay gibi kısa bir sürede sonuç verir. İflasın ertelenmesinde faiz işlerken konkordatoda mühlet süresince faiz işlemez. İflas ertelenmesinde borçlunun tasarruf ehliyeti hükmünü yitirirken konkordatoda devam eder.

İflas davası kime açılır?

İİK. m. 154/III hükmü uyarınca iflas davası, borçlunun muamele merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret mahkemesinde açılır. Bu bakımdan İİK, iflas davalarında ticaret mahkemesini görevli mahkeme olarak, borçlunun muamele merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeyi de yetkili mahkeme olarak göstermiştir.

Iflasın kaldırılması hangi merciden talep edilir?

İflasın kapanmasına karar verilmesi, iflas idaresi tarafından ticaret mahkemesinden istenir. İflas idaresi, bu talebini, ticaret mahkemesine vereceği son bir rapor ile yapar. İflasın kapatılmasının talep edilebilmesi için iflas tasfiyesinin bitirilmiş olması gerekir.

Borçlunun iflasına hangi organ karar verir?

❖Takipli iflâsta, alacaklı, borçluya karşı icra dairesinden iflâs takibini başlatır. Bu takip üzerine borç süresi içinde ödenmezse, alacaklı, borçlunun iflâsına karar verilmesi için asliye ticaret mahkemesinde iflâs davası açar.