Sigortalı sigorta Ettiren ve Lehdar hangi durumda aynı kişi olur?

Sigortalı ile sigorta ettirenin aynı kişi olması mümkündür. Sigorta sözleşmesine taraf olmamakla beraber lehine sigorta sözleşmesi yapılan ve rizikonun gerçekleşmesi halinde kural olarak sigorta tazminatını sigortacıdan isteme hakkına sahip olana da “lehdar” denir (Hayat Sigortaları Genel Şartları).

Sigorta ettiren lehdar olabilir mi?

Bazı sigorta poliçelerinde sigorta ettiren ile sigortalı farklı kişiler olabilir. Sigortalı ise bu durumda lehtar olarak kabul edilir. Sigortanın prim ödemelerini yapmakla yükümlü olan taraf sigorta ettiren olduğu halde sigortadan faydalanan taraf sigortalı, diğer bir deyişle lehtar olan kişidir.

Sigorta ettiren sigortalıyı öldürürse ne olur?

Sigortadan faydalanan kişi sigortalıyı öldürürse veya öldürülmesinde suç ortaklığı ederse tazminattan mahrum kalır ve tazminat yasal varislere ödenir.

Hayat Sigortası hangi durumlarda geçersiz olur?

Kaza veya hastalık sonrası ölüm. Kaza veya hastalık sonra iş göremezlik. Herhangi bir sebeple oluşan maluliyet. Eğer poliçeye eklenmişse işsizlik.

Hayat Sigortası kimlere yapılmaz?

Hayat sigortası ürünü bankaların prosedürleri gereği kredi kullanımlarında zorunlu tutulurken, ilgili sigorta ürününden yararlanması gerekli kişiler için bu sınırlandırma yanlıştır. Hayat sigortası, sigorta güvencesi ile vefatı halinde geride kalanları güvence altına almak isteyen isteklilere yapılır.

Kredi sigorta poliçesi nasıl iptal edilir?

Bankanın konu ile ilgilenmemesi durumunda ise kredi hayat sigortası iptal dilekçesi yazmanız gerekmektedir. Bu dilekçeyi Tüketici Hakem Heyeti’ne gönderdiğiniz takdirde, banka ile aranızda olan anlaşma ve sigorta poliçenizin şartları incelenir, şartların karşılanması hâlinde hayat sigortası iptal edilir.

Ölen kişinin bankadan çektiği kredi geri ödenir mi?

Hayat sigortasının olması kişinin tüm kredi borcunun ödeneceği anlamına gelmektedir. Bu gibi bir durumda, kredi borcunun bir bölümünü ödemiş ve sonrasında vefat etmiş kişinin ödediği kredi miktarı mirasçılarına geri verilmektedir.