Sigorta sözleşmesinin esaslı ögeleri nelerdir?

Bu tanımdan yola çıkarak sigorta sözleşmesinin zorunlu unsurlarını tespit edecek olursak; sözleşme, prim, para ile ölçülebilir bir menfaat, tehlike (riziko, risk, olay), sigorta tazminatı, sigorta bedeli, sigortacı ve sigorta ettirendir.

Sigorta sözleşmesi nedir kısaca?

Sigorta sözleşmesi, sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun, meydana gelmesi hâlinde bunu tazmin etmeyi ya da bir veya birkaç kişinin hayat süreleri sebebiyle ya da hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar dolayısıyla bir para ödemeyi veya diğer …

Sigorta sözleşmesinde kullanılan belgeler nelerdir?

Gerçek Kişi Sigorta Acenteleri İçin İstenen Belgeler:

 • Vukuatlı Nüfus Cüzdanı Sureti.
 • İkametgâh Belgesi (Ev Adresi)
 • Arşiv Kayıtlı Adli Sicil Belgesi.
 • SEGEM Belgesi.
 • İki Adet Vesikalık Fotoğraf.
 • En Son Mezun Olunan Okul Diploma Sureti.
 • Ticaret Sicil Gazetesi.
 • Ticaret Sicili Tasdiknamesi.

Sigorta sözleşmesinde nelerden bahsedilir?

3.1. Sigorta Sözleşmesi Nedir?

 • Sigortacının ve sigorta ettirenin ve varsa sigortadan faydalanan.
 • kimsenin ad ve soyadı veya ticaret unvanı ile ikametgahları, TC kimlik no ve/veya Vergi no.
 • Sigortanın konusu,
 • Sigortacının üstüne aldığı rizikolarla bunların başlayacağı ve son bulacağı tarih,
 • Sigorta bedeli,

Sigorta sözleşmesi hangi durumlarda sona erer?

Belli başlı sona erme halleri; sigorta sözleşmesinde belirtilen sürenin bitmesi, sözleşmenin taraflarca bozma sözleşmesi ile karşılıklı olarak sona erdirmesi, rizikonun gerçekleşmesi, sigorta menfaatinin ortadan kalkması veya el değiştirmesi, taraflardan birinin fesih hakkını kullanması, sigorta ettirenin …

Sigortacı sözleşmenin kurulmasından sonra ne kadar süre içerisinde poliçe vermesi gerekir?

Bu hükme göre, sigortacı; sigorta sözleşmesi kendisi veya acentesi tarafından yapılmışsa, sözleşmenin yapılmasından itibaren yirmidört saat, diğer hâllerde onbeş gün içinde, yetkililerce imzalanmış bir poliçeyi sigorta ettirene vermekle yükümlüdür. Sigortacı poliçenin geç verilmesinden doğan zararlardan sorumludur.

Sigorta sözleşmesinin özellikleri nelerdir?

Sigorta sözleşmesinin özellikleri; Sigorta karşılıklı borç doğuran bir sözleşmedir. Sigorta sözleşmesi her iki tarafı da borç altına sokmaktadır. Sigorta ettirenin borcu prim ödemek, sigortacının borcu ise sigorta tazminatı veya bedelini ödemektir.

Sigorta sözleşmesinde sözleşme sınırlarını düzenleyen şartlara ne denir?

Kloz (clause) Sigorta sözleşmesine ekli olan özel şart olup sözleşme sınırlarını düzenler.

Sigorta sözleşmesi nasıl bir sözleşmedir?

Buna göre “sigorta sözleşmesi, sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun, meyda- na gelmesi hâlinde bunu tazmin etmeyi ya da bir veya birkaç kişinin hayat sü- releri sebebiyle ya da hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar dolayısıyla bir para …

Sigorta çeşitleri nelerdir?

Sigorta çeşitleri nelerdir ve hangi başlıklar altında toplanmaktadır;

 • Kasko sigortası
 • Trafik sigortası
 • Özel sağlık sigortası
 • Bireysel emeklilik sistemi.
 • Konut sigortası
 • Zorunlu deprem sigortası
 • Hayat sigortası
 • Seyahat sigortası.

Sözleşme süresi içinde menfaat sahibinin değişmesi halinde ne gerçekleşir?

Sözleşme süresi içinde; menfaat sahibinin değişmesi halinde sigortanın hükmü devam eder ve sigorta ettirenin sözleşmeden doğan hak ve borçları yeni hak sahibine geçer. Değişiklik halinde, sigorta ettiren/sigortalı ve sigortanın varlığını öğrenen yeni hak sahibi durumu 15 gün içinde sigortacıya bildirmekle yükümlüdür.

Sigortacının bilgilendirme yükümlülüğü ne zaman başlar ve ne zaman biter?

Bilgilendirmenin yazılı olarak yapılması esastır. Bilgilendirme yükümlülüğü, sigorta sözleşmesinin kurulmasından önce başlar ve sözleşmenin geçerli olduğu süre içinde devam eder.