Sigorta şirketleri faaliyete geçebilmek için aşağıdaki hangi kurumdan ruhsat almak zorundadır?

İç denetim, dışarıdan hizmet alımı yoluyla da yapılabilir. MADDE 5 – (1) Sigorta şirketleri ve reasürans şirketleri, faaliyete geçebilmek için, faaliyet göstermek istedikleri her bir sigorta branşında Müsteşarlıktan ruhsat almak zorundadır.

Sigorta şirketlerinin kurulması hangi kurumun iznine tabidir?

Madde 13 – Sigorta ve reasürans şirketleri kurdukları bölge müdürlükleri ile açtıkları şubeleri bir ay içinde Müsteşarlığa bildirirler. Türkiye’de kurulu sigorta ve reasürans şirketlerinin yurt dışında şube veya temsilcilik açmaları Müsteşarlığın iznine tabidir.

Sigorta şirketleri ile reasürans şirketlerinin ana sözleşmelerinin değiştirilmesinde hangi kurumun görüşü alınmak zorundadır?

MADDE 8 – (1) Sigorta şirketleri ile reasürans şirketlerinin ana sözleşmelerinin değiştirilmesinde, Müsteşarlığın uygun görüşü aranır. Müsteşarlıkça uygun görülmeyen değişiklik tasarıları genel kurul gündemine alınamaz ve genel kurulda görüşülemez.

Sigorta şirketleri başka iş yapabilir mi?

(10) Bankalar ile özel kanunla kurulmuş ve kendisine sigorta acenteliği yapma yetkisi tanınan kurumlar ve sözleşme yapmaya veya prim tahsiline, hayat sigortaları veya zorunlu sigortalarla sınırlı olarak yetki verilen sigorta acenteleri hariç olmak üzere kendilerine sözleşme yapma veya prim tahsil etme yetkisi verilen …

Sigorta sözleşmesinin asli unsurları nelerdir?

Bu tanımdan yola çıkarak sigorta sözleşmesinin zorunlu unsurlarını tespit edecek olursak; sözleşme, prim, para ile ölçülebilir bir menfaat, tehlike (riziko, risk, olay), sigorta tazminatı, sigorta bedeli, sigortacı ve sigorta ettirendir.

Rizikonun koşulları nelerdir?

Riziko, iki tarafın iradesi dışında gerçekleşebilecek tehlikeleri kapsar. Konu hakkında sigortalı kişinin rizikosunun ortaya çıkmasında herhangi bir ihmal ya da etkisi yok ise sorun yaşanmaz. Bu tür durumların aksi tespit edildiği zaman sigorta şirketi mevzu bahis bedeli ödememe hakkına da sahiptir.

Sigorta şirketlerinin özkaynakları nelerdir?

MADDE 8 – (1) İkinci yönteme göre gerekli özsermaye; aktif riski, reasürans riski, aşırı prim artışı riski, muallak tazminat karşılığı riski, yazım riski ve kur riski hesabı sonucunda bulunan tutarların toplamıdır.

Sigorta şirketleri aşağıdaki hangi şirket türü şeklinde kurulabilir?

Sigorta şirketleri genellikle anonim şirket olarak kurulmaktadır. Mütüel şirket olarak kurulan sigorta şirketlerinde poliçe sahipleri aynı zamanda şirketin ortaklarıdır.

Sigorta şirketleri ne tür şirketlerdir?

Sigorta şirketleri genellikle anonim şirket olarak kurulmaktadır. Mütüel şirket olarak kurulan sigorta şirketlerinde poliçe sahipleri aynı zamanda şirketin ortaklarıdır. Tazminat ödemeleri, genel yönetim giderleri ve benzeri harcamalar yapıldıktan sonra kalan kar ortaklarındır.

Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi kaç kişi?

Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi üyeleri, dört yıl süre ile görev yapmak üzere dokuz kişiden oluşan Sigorta Acenteleri İcra Komitesinde görev almak üzere yedi asıl ve yedi yedek üye seçer. Bu Komiteye TOBB Yönetim Kurulundan bir üye ile TOBB Genel Sekreteri veya görevlendireceği yardımcısı daimî üye olarak atanır.

Sigorta şirketleri hangi şirket türü şeklinde kurulabilir?

MADDE 3 – (1) Türkiye’de faaliyet gösterecek sigorta şirketleri ile reasürans şirketlerinin anonim şirket veya kooperatif şeklinde kurulmuş olması şarttır. Sigorta şirketleri ve reasürans şirketleri, sigortacılık işlemleri ve bunlarla doğrudan bağlantısı bulunan işler dışında başka işle iştigal edemez.

Aktüerlik ruhsatını kim verir?

(3) Müsteşarlık, başvuru sahibinin durumunu inceledikten sonra gerekli nitelik ve şartları taşıyanları Listeye veya Sicile kaydederek, Sicile kaydedilenlere Aktüerlik Belgesi verir.