Senet olmadan icraya verilir mi?

İlamsız icrada alacaklının elinde bir senet bulunmasa dahi icra dairesine giderek bir icra takibi başlatabilir. Senet veya çek olmadan borçlu ile yaptığımız adi yazılı bir belge ya da bir kira kontratı ya da buna benzer bir sözleşme protokol gibi kendi aramızda düzenlediğimiz belgeler ile icra takibi yapabiliriz.

Alacaklı veya borçlunun ölümü halinde derdest icra takibinin akıbeti ne olur?

İcra Takibi Devam Ederken Alacaklı Kişi Ölürse İcra takibi devam ettiği sırada, alacaklı ölür ise, takip konusu olarak alacak, mirasçılara geçer. Adı geçen mirasçıların tamamı, zaruri takip arkadaşı sıfatı ile takibin aktif tarafında yer almaya ve davanın seyrine bulunmaya devam eder.

Mahkeme kararı ne zaman icraya verilir?

Mahkeme kararının icraya konu olması için kesinleşmesine gerek yoktur. Mahkeme tarafından nafaka gibi belli dönemlerde ödenmesi gereken borçlar oluştuğu takdirde, mahkeme kararı vermesinden itibaren her döneme ilişkin olarak icra takibi yapılabilecektir.

İcra dairesinde borcu taksitlendirme olur mu?

Borçlu ile alacaklının borcun taksitlendirilmesi için icra dairesinde yapacakları sözleşme veya sözleşmelerin devamı süresince 106 ve 150/e maddelerindeki süreler işlemez. Bu şartlar gerçekleşmesi halinde borçlunun talebi ile taksitlendirme yapılır.

Kimlerin ölümü halinde borçlu aleyhindeki takip 3 gün süreyle talik olunur?

1. Karısı yahut kocası ve kan ve sıhriyet itibariyle usul veya füruundan birisi ölen bir borçlu aleyhindeki takip, ölüm günü ile beraber üç gün için talik olunur (İİK m. 52). Terekenin borçlarından dolayı ölüm günü ile beraber üç gün içinde takip geri bırakılır.

Alacaklılar arasında mecburi takip arkadaşlığı nedir?

İcra takibinde alacaklı ve borçlu tarafta birden fazla kimsenin olması durumunda, takip arkadaşlığı söz konusu olur. Takipte alacaklı veya borçlu tarafta birden çok kimsenin bulunması zorunlu ise, mecburi takip arkadaşlığından; birden çok kimsenin bulunması isteğe bağlı ise ihtiyari takip arkadaşlığından bahsedilir.

Sulh hukuk mahkemesi kararları kesinleşmeden icraya konulabilir mi?

Mahkeme ilamının icraya konulabilmesi için kesinleşme, kural olarak şart değildir. Ancak bu kuralın bazı istisnaları bulunmaktadır. Aşağıda belirtilen bu istisnai durumlarda, kararın kesinleşmeden icraya konulması mümkün değildir.