Sekli vergi hukuku nedir?

Vergi Hukuku: Vergi ödevinin niteliğine, vergi borcunun doğması ve ortadan kalkmasına ilişkin maddi ve şekli hukuk kurallarının bütünüdür.

Özel Vergi Hukuku nedir?

Özel vergi hukuku, Türk vergi sistemi olarak da isimlendirilir. Özel vergi hukuku kapsamında gelir vergileri, harcama vergileri ve servet vergilerinden bahsetmek mümkündür.

Vergi hukuku uygulamaları nelerdir?

Vergi süreci

 • Tarh: Vergi Tutarının tespit edilmesi,
 • Tebliğ: Tutarın mükellefe bildirilmesi.
 • Tahakkuk: Verginin ödenmesi gereken aşamaya gelmesi.
 • Tahsil: Verginin fiilen alınması

Vergi hukuku nedir tanimi?

Vergi yükümlülüklerini inceleyen hukuk birimi Vergi Hukuku olarak ifade edilir. Devlet ve devletin vatandaşları arasındaki vergi ilişkisi ve bireylerin vergi yükümlülükleri bu alanında ele alınmaktadır.

Vergi hukukunun yazılı kaynakları nelerdir?

1.Vergi Hukukunun Bağlayıcı (Asli) Kaynakları

 • Anayasa.
 • Kanunlar.
 • Uluslararası anlaşmalar.
 • Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi.
 • Kanun hükmünde kararnameler.
 • Yürütme organının özel düzenleyici işlemleri.
 • İçtihadı birleştirme kararları
 • Anayasa Mahkemesi Kararları

Özel hukuk nedir dalları nelerdir?

Özel hukukta herkes kendi iddiasını ispatlamak zorundadır. Özel hukukta kimse re’sen icra yetkisine sahip değildir. Özel Hukukun Dalları Şunlardır: Medeni Hukuk; b) Borçlar Hukuku; c) Ticaret Hukuku; d) Devletler Özel Hukuku; e) İş Hukuku; f) Medeni Usul Hukuku; g) İcra ve İflas Hukuku.

Vergi hukuku hangi hukuk kapsamına girer?

Hukuk sistemi özel hukuk ve kamu hukuku biçiminde iki ana bölüme ayrılır. Kişilerin kendi aralarındaki ilişkileri düzenleyen kurallar özel hukuku; kişilerin devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallar ise kamu hukukunu oluşturmaktadır. Vergi hukuku mali hukukun bir alt dalı olarak kamu hukukunun içinde yer alır.

Vergi hukuku neleri kapsar?

Vergi hukuku vergi ödevinin niteliğine, vergi borcunun doğması ve sona ermesine ilişkin kurallar bütünüdür. Vergi hukuku, devletin kamu gücüne dayanarak elde ettiği tüm gelirleri kapsamaktadır.

Vergi hukuku ne işe yarar?

Devlet ve o devletin vatandaşı arasındaki vergi ilişkisini, bireylerin sahip oldukları vergi yükümlülüklerini inceleyen hukuk birimine vergi hukuku adı veriliyor. Vergi hukuku, birey hakları ile birlikte devletin birey üzerindeki haklarını da ortaya koyuyor.