Satılan malın maliyeti nasıl hesaplanır?

Satılan malların maliyeti (COGS), çalışılan dönemin başındaki envanter değeri alınarak, kapsanan dönem boyunca satın alınan yeni envanterin maliyetinin eklenmesi ve dönemin sonunda elde tutulan envanterin değerinin çıkarılmasıyla hesaplanır. .

Satılan malın maliyeti ne demek?

Satılan malların maliyeti (SMM), bir şirkette satılan malların üretimine atfedilebilen doğrudan maliyetleri ifade eder. Bu meblağ, malın yaratılmasında kullanılan malzemelerin maliyetini ve malın üretilmesi için kullanılan doğrudan işgücü maliyetlerini içerir.

Satılan malın maliyeti tablosu nedir?

Satışların Maliyeti Tablosu, İşletmelerin dönem içindeki, ham madde maliyetleri, işçilik, üretim maliyetleri, satılan mamul maliyetleri, dönem sonu ve dönem başı stok miktarlarını satılan hizmet maliyetlerini gösteren mali bir tablodur. Satışların maliyet tablosu gelir tablosunun bir ekidir.

Satılan malların maliyeti hangi bölümde yer alır?

621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabı gelir tablosunda yer alan bir gider hesabıdır. Bu hesap, herhangi bir değişikliğe tabi olmadan satılmak amacıyla satın alınan ticari malların, satılanlarının maliyetinin 153 Ticari Mallar hesabından yapılan aktarım ile oluşur.

Satılan mamül maliyeti nasıl hesaplanır?

Dönem içinde üretimi tamamlanan mamullerin maliyetini hesaplayabilmek için dönem toplam üretim maliyetine dönem başı yarı mamul maliyetinin eklenmesi, dönem sonu yarı mamul maliyetinin ise düşülmesi gerekmektedir.

STMM ne demek?

“Dönem Sonu Envanter Yöntemi” olarak da bilinen bu yöntem, birim maliyeti düşük çeşit sayısı fazla malların satıldığı marketler vb. işletmelerde uygulanır. Belirlenen tutar, “621 satılan ticari malların maliyeti” (STMM) hesabının borcuna, 153 ticari mallar hesabı’nın alacağına kaydedilir.

Satılan ticari mallar Maliyeti Nedir?

621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabı gelir tablosunun bir hesabıdır. Herhangi bir değişikliği tabi olmadan satılmak amacı ile alınan ticari mallar ve benzeri kalemlerin maliyetini gösteren hesaptır.

Satışların Maliyeti Tablosu neyin tamamlayıcısı?

Satışların Maliyeti Tablosu gerçekte gelir tablosunun tamamlayıcısı niteliğinde bir finansal tablodur. Bu tablo, gelir tablosunda yer alan “Satışların Maliyeti” kaleminin detayını gösterir.

Kar ve zarar tablosu nedir?

Dolayısıyla “Kâr-Zarar Tablosu” bir işletmenin belirli bir dönemde elde ettiği gelirleri ve gelirleri elde ederken katlandığı giderleri ve sonuçta toplam gelir ve toplam gider arasındaki fark olan dönem kâr veya zararını gösteren bir finansal tablodur.

Satın alınan malın maliyetini oluşturan unsurlar nelerdir?

Aynı kanunun 275’inci maddesine göre de imal edilen emtianın maliyet bedeli (tam ve yarı mamul mallar) şu unsurları ihtiva eder: • Mamulün vücuda getirilmesinde sarf olunan iptidai ve ham maddelerin bedeli, • Mamule isabet eden işçilik, • Genel imal giderlerinden mamule düşen hisse, • Genel idare giderlerinden mamule …

Satılan Ticari mallar maliyeti Nedir?

Mamulün maliyeti içinde ne var?

Buna göre, üretim işletmelerinde mamulün maliyeti direkt ilk madde ve malzeme giderleri, direkt işçilik giderleri ve değişken genel üretim giderlerinin tamamını, sabit genel üretim giderlerinin ise dönem içerisinde kullanılan kapasiteye ait olan kısmını maliyetlere dahil etmektedir.