Şart işlem nedir?

Şart işlem bir kişi, nesne ya da olaya ilişkin olarak yapılan, genel bir hukuksal durumdan bir diğerine girme veya ondan çıkma sonucu- nu doğuran işlemdir. Şart işleme, “durum işlem” de denir. Şart işlemin içeriği daha önceden belirlenmiş kurallara bağlıdır.

Idari işlemin sebep unsuru nelerdir?

İdari işlemlerde sebep, idari işlem tesis edilmeden önce var olan, idareyi o işlemi yapmaya iten ve objektif hukuk kurallarınca benimsenmiş maddi veya hukuki sebeplerdir. Tanımdan anlaşılacağı üzere idareyi işlem yapmaya iten neden, maddi bir olay olabileceği gibi hukuki işlemde olabilir.

Birel işlem ne demek?

Birel işlemler ise; belirli bir kişiye yönelen, özel durumlara ilişkin, somut ve münferit, her idari makam tarafından yapılabilen düzenlemelerdir. Bir öğrencinin bir öğretim kurumundan diploma alması, inşaat için ruhsat verilmesi birel işlemlere örnektir.

Ruhsat verilmesi hangi idari işlem türüdür?

Bireysel İdari İşlemler, kişisel ve özel durumlara ilişkin işlemlerdir. Bireysel işlemlerin muhatabı ismen belli kişilerdir. (Memur atama, disiplin cezaları, ruhsat verme işlemleri vs.) Düzenleyici İdari işlemler, soyut, bir kez kullanılmakla tükenmeyen ve muhatapları ismen belli olmayan kişilere yönelik işlemlerdir.

Idari işlemin şekil Unsurundaki ana kural nedir?

2-Şekil Unsuru: Kural olarak idari işlemin yazılı olması gerekmektedir fakat istisnai bazı durumlarda idarenin işlemleri sözlü veya hareketli bir şekilde olmaktadır.

Idarenin sözleşmelerinin ayrımı nasıl yapılır?

İdarenin sözleşmelerini özel hukuk sözleşmeleri ve idari sözleşmeler olarak ayırmak şu açılardan önemlidir:

  1. İdarenin özel hukuk sözleşmeleri özel hukuk hükümlerine tabi, idari sözleşmeler ise idare hukuku kurallarına tabidir.
  2. İdarenin özel hukuk sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar adli yargıda çözümlenir.

Idari işlemdeki sakatlık halleri nelerdir?

Yetki unsurundaki sakatlık halleri; fonksiyon gaspı, yetki gaspı ve yetki tecavüzü olarak incelenir.

Idari işlemin şekil unsuru nedir?

İDARİ İŞLEMİN ŞEKİL UNSURU dârî işlemin şekil unsuru; tesisi için yetkili idârî makamca izlenmesi gerekli yöntemi (usulü) ve idârî işlemin hukuk düzeninde aldığı biçimi, maddi varlığı anlatır.