Sanık her duruşmaya gelmek zorunda mı?

Kural olarak hazır bulunmayan sanık hakkında duruşma yapılmaz. Duruşmada hazır bulunmak sanık açısından hem bir hak hem de bir yükümlülüktür. Bu nedenle, duruşmaya gelmemesinin geçerli nedeni olmayan sanığın duruşmaya zorla getirilmesine karar verilir.

Mahkemede ilk duruşmada ne olur?

Taraflar ilk duruşmada yargılama konusu olayı anlatır, ceza davasını açan iddianameye ilişkin görüşlerini açıklar. Mahkeme başkanı, üyeler ve savcılık gerekli gördüğünde olayı açıklığa kavuşturmak üzere taraflara ayrıntılı sorular sorabilir.

Duruşmada en fazla kaç savcı bulunur?

CMK 189 a göre bir davaya birden fazla avukat ve birden fazla cumhuriyet savcısı katılabilmektedir fakat aralarında işbölümü yaparak dönüşümlü olarak da katılabilirler. Cumhuriyet savcısı olmadığı zaman duruşma yapılamaz. Eğer dosya önemli derecede ise birden fazla cumhuriyet savcısı katılabilmektedir.

Sanık duruşmaya gelmezse ne olur?

Sanığa gönderilen tebligatta duruşmaya mazeretsiz gelmemesi halinde zorla getirileceği yazılır. Duruşmaya çağrılan sanık mahkemeye bir dilekçe ile mazeret bildirebilir. Sanık zorla getirme kararına rağmen duruşmaya gitmezse bu sefer sanık hakkında yakalama kararı çıkarılır.

Sanığın yokluğunda duruşma nasıl yapılır?

“Sanığın yokluğunda duruşma” başlıklı CMK m.195’e göre; “Suç, yalnız veya birlikte adli para cezasını veya müsadereyi gerektirmekte ise; sanık gelmese bile duruşma yapılabilir. Bu gibi hallerde sanığa gönderilecek davetiyede gelmese de duruşmanın yapılacağı yazılır”.

Mahkemede hakim ne sorar?

Hakim tanığa öncelikle “anlattırıcı soru” sorar. Yani tanık örneğin sanık tarafının tanığı ise bu durumda önce sanık tarafı tanığa anlattırıcı sorular sorar. Katılan taraf çapraz sorgu yapar. Eğer katılan tarafın tanığı ise önce katılan taraf tanığa sorular sorabilir.

Avukatsız mahkemeye çıkılır mı?

Türk Hukuku’nda tarafların avukat ile temsil edilmesi zorunluluğu yoktur. Herkesin mahkemelerde kendisini temsil etme hakkı vardır. Kanun, tüzük ve yönetmelikler, Yargıtay ve Danıştay içtihatları ve mahkeme uygulamaları karşısında hak kaybına uğramamanız için bir avukattan hukuki yardım almak gereklidir.

Mütalaaya karşı savunma nasıl yapılır?

Mütalaaya Karşı Savunma Nasıl Yapılır? Esas hakkında savunma, sadece savcılık mütalaasına karşı yapılmaz. Savcılık mütalaasının değinmediği, ancak iddianamede yer alan veya yargılamanın önceki aşamalarında ek savunma hakkı verilerek tartışma konusu yapılan hususlara da esas hakkında savunmada yer verilmelidir.

Savcı Mütalaasından sonra ne olur?

Savcı mütalaası ile ise son nokta konulur. Mütalaa demek savcının konuyla ilgili olan kesin düşüncesi demektir. Mütalaa davayı beraatle bitireceği gibi ceza ile de bitirebilir ancak iddianamede ise suç kesinlik kazanmamıştır.

Duruşmaya kaç savcı katılabilir?

Duruşmaya bir C. savcısının katılması yeterlidir. Nitekim savcılık makam olarak temsil edilir. Dosyanın karmaşık, kapsamlı olması durumunda yada dosyaya özel bir önemin verilmesinin gerektiği durumlarda birden çok C. savcısı duruşmaya katılabilir.

Duruşma savcısı nedir?

Cumhuriyet başsavcılığı, yargılama faaliyetini kamu adına izlemek ve duruşmalara katılmakla görevlidir. Uygulamada bu savcılar “duruşma savcısı” olarak adlandırılmaktadır ve duruşmada hazır bulunmaları gerekir.

Sanık her duruşmaya gelmek zorunda mı?

Kural olarak hazır bulunmayan sanık hakkında duruşma yapılmaz. Suç, yalnız veya birlikte adlî para cezasını veya müsadereyi gerektirmekte ise; sanık gelmese bile duruşma yapılabilir. Bu gibi hâllerde sanığa gönderilecek davetiyede gelmese de duruşmanın yapılacağı yazılır (CMK m.195).

Kimler şikayet hakkına sahiptir?

Şikayet hakkı, bir suçun savcılık tarafından soruşturulması veya mahkeme tarafından kovuşturulması için suçtan zarar gören veya mağdura tanınan kişiye sıkı surette bağlı bir kamu hukuku hakkıdır. Müşteki (şikayetçi), gerçek kişi olabileceği gibi şirket, vakıf, dernek vb. gibi bir tüzel kişi de olabilir.

Sanık duruşmaya gelmezse ne olur?

Sanık çağrıldığı duruşmaya mazeretsiz olarak katılmaz ise hakkında zorla getirme emri düzenlenir. Bu birimler duruşma günü sanığı arayarak belirtilen günde duruşma salonu önünde hazır olmasını sanığa bildirir. Sanık zorla getirme kararına rağmen duruşmaya gitmezse bu sefer sanık hakkında yakalama kararı çıkarılır.

Müsadereyi gerektiren suçlarda sanığın yokluğunda duruşma yapılabilir mi?

Mahkeme, iddianamenin kabulünden sonra duruşma gününü belirler ve duruşmada hazır bulunması gereken kişileri çağırır…” ve “Sanığın yokluğunda duruşma” başlıklı 195. maddesi, “… Suç, yalnız veya birlikte adli para cezasını veya müsadereyi gerektirmekte ise; sanık gelmese bile duruşma yapılabilir.

Şikayet geri çekilirse ne olur?

Şikayetten vazgeçme, sanık tarafından kabul edilirse ceza davası hakkında ‘düşme kararı’ verilir. Ancak, sanık şikayetten vazgeçme beyanını kabul etmek zorunda değildir. Sanık ceza davasının düşmesi yerine, yargılamaya devam edilerek dava sonunda kendisi hakkında ‘beraat kararı’ verilmesini talep edebilir.

Hangi davalar kamu davasına dönüşür?

Şikayet üzerine savcılık makamı tarafından açılan kamu davası aşağıdaki listelenen suçlar sebebiyle açılmaktadır:

  • Basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde kasten yaralama.
  • Taksirle yaralama.
  • Cinsel saldırı
  • Kişilerin huzur ve sükununu bozma.
  • Mala zarar verme.
  • Güveni kötüye kullanma.