Sahipsiz taşınmaz mallarin aslen kazanılmasına ne denir?

A. ASLEN KAZANMA: Bir taşınmazın üzerinde başkasının mülkiyet hakkı olmaksızın, ondan bağımsız olarak kazanılmasına aslen kazanma(iktisap) denir.

Miras yoluyla kazanma aslen midir?

Bu taşınmazın satışı şeklinde olabileceği gibi, miras yoluyla geçmesi şeklinde de olabilir. Taşınmazın mülkiyetinin daha önce bir kişiye ait olup olmamasına bakılmaksızın mülkiyetin kazanıldığı hallerde aslen kazanma söz konusu olur.

Taşınmaz Mülkiyeti hangi yollarla kazanılır?

Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması, tescille olur. Miras, mahkeme kararı, cebrî icra, işgal, kamulaştırma hâlleri ile kanunda öngörülen diğer hâllerde, mülkiyet tescilden önce kazanılır. Ancak, bu hâllerde malikin tasarruf işlemleri yapabilmesi, mülkiyetin tapu kütüğüne tescil edilmiş olmasına bağlıdır.

Aslen kazanma ne demek?

Aslen kazanma, bir hakkın doğrudan doğruya ilk sahibi olarak kazanılmasını ifade eder. Aslen kazanma, hukuki olaylar ve hukuki fiiler sonucunda veya kanun gereği olabilir. İhraz, işgal, zamanaşımı gibi yollarla aslen kazanma söz konusu olabilir.

Devren kazanma ne demek?

Bir hakkın bir başkası ile kurulan bir hukukî işlemden değil bizzat hakkı kazanacak kişinin şahsında doğması ‘aslen kazanma’ olarak nitelendirilirken hakkın hukuken kişi olan ve bu hakka sahip başkasından değişik hukukî gerekçelerle ve hukukî işlemlerle kazanılmasına ise ‘devren kazanma’ denilmektedir.

Zilyetliğin aslen kazanılma halleri nelerdir?

Düşen veya Sürüklenen Şeyler (MK m. 774) bakımından Zilyetlik, Aslen kazanılır.

  • Çalınan Eşya üzerinde, Hırsız, Zilyetliği Aslen kazanır.
  • Kiralanan Eşya üzerinde Mülkiyet İddiasında bulunan Kiracı da, Zilyetliği, Aslen kazanmış olur.

Zilyetliğin kazanılma yolları nelerdir?

Zilyetlik; Aslen ve Devren olmak üzere iki şekilde kazanılır.

  • Aslen kazanma, eşyanın zilyetlik hukuki durumunun sadece kazanan kişinin iradesiyle kurulmasıdır.
  • Devren kazanma, eşyanın önceki zilyedin zilyetliğine dayanılarak ve genelde rızasıyla kazanılmasıdır.
  • Zilyetliğin Hazırlar Arasında Teslimle Kazanılması

Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması ile ilgili maddeler nelerdir?

Taşınmaz mülkiyetinin kazanılmasında asıl olan tescile dayanan kazanmadır, ancak bu kural mutlak olmayıp tescilsiz kazanma halleri de vardır. Tescilsiz kazanma halleri Medeni Kanunun 705. maddesinin ikinci fıkrasında sayılmıştır. Bunlar; miras, mahkeme kararı, cebri icra, işgal ve kamulaştırmadır.

Taşınmaz mülkiyetinin konuları nelerdir?

Taşınmazlar ve taşınmaz mülkiyetinin konusu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 704. maddesine (ayrıltısına) göre şunlardır: – Arazi. – Tapu kütüğünde ayrı sayfalara yazılan bağımsız ve sürekli haklar. – Kat mülkiyeti kütüğüne yazılan bağımsız bölümler.