Sağlık ve eğitim giderleri gelir vergisinden düşer mi?

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun ”Diğer indirimler” başlıklı 89. Maddesinde eğitim ve sağlık harcamalarının gelir vergisi matrahı tespitinde indirim konusu yapılabileceği hükme bağlanmıştır.

Eğitim giderleri vergiden düşer mi?

– Gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak yasal belgelerle (fatura vb.) Eğitim ve sağlık harcamaları için ayrı ayrı yüzde 10 indirim imkânı yok, bunların toplamı üzerinden beyan edilen gelirin yüzde 10’u ile sınırlı tek bir indirim imkânı mevcut.

Hastane faturası gider yazılır mi?

Örneğin , özel bir hastanede muayene oldunuz ve muayene ücreti ödediniz. Ödediğiniz ücrete istinaden hastaneden aldığınız faturayı gider olarak gösterip vergiden düşebilirsiniz.

Işyeri kirası gider olarak gösterilir mi?

Kira ve aidat. Şirketinizin adresinin bulunduğu yer size ait değilse ödenen kiralar da gider olarak gösterilebiliyor. Bunun yanı sıra site yönetimine ödenen aidat, demirbaş vb. ücretler de gider olarak kabul ediliyor.

Eğitim ve sağlık harcamaları KDV dâhil mi?

Eğitim ve sağlık harcamaları katma değer vergisinin konusuna girmekte olup, söz konusu harcamalara ilişkin teslim ve hizmetler de KDV’ye tabidir. Dolayısıyla mükellefler yaptıkları bu harcamalardan ötürü KDV ödemektedirler. Bu nedenle, harcama toplamının KDV dahil bedel olarak kabul edilmesi gerekmektedir.

Tedavi giderleri gider yazılır mı?

Gelir Vergisi Kanunu’nun 40/2 nci maddesine göre, gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin hizmetli ve işçileri için yaptıkları tedavi ve ilaç masrafları işletme gideridir. Bu masraflar, usulüne uygun olarak belgelendirilmek şartıyla, doğrudan gider veya maliyet olarak kaydedilebilir, KDV’leri indirilir.

Eğitim gideri kira vergisinden düşülür mü?

Özel okullar ya da sağlık sigortası için ödenen tutarlar yasada yer alan sınırlar dahilinde kira gelirinden düşülebiliyor. Bu ödemeleri gelirden düşmek için gerçek gider yönteminin seçilip seçilmediğinin de bir önemi yok.

Demirbaşlar vergiden düşer mi?

Normal şartlarda şirketinize bir demirbaş aldığınızda (mesela bilgisayar, masa, projektör v.b. gibi) ödediğiniz tutarın tamamı bir anda ödenecek verginizi azaltmıyor. İlgili tutar yıllara bölünerek her yıla denk gelen tutar kadar azaltıyor.

Kurum kazancından indirilecek giderler nelerdir?

Kurumlar vergisinden, Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre indirilecek giderler

  • Menkul kıymet ihraç giderleri,
  • Kuruluş ve örgütlenme giderleri,
  • Genel kurul toplantıları için yapılan giderler ile birleşme, devir, bölünme, fesih ve tasfiye giderleri,
  • Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde komandite ortağın kâr payı,