Sağlık harcamaları gider yazılabilir mi?

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun ”Diğer indirimler” başlıklı 89. Maddesinde eğitim ve sağlık harcamalarının gelir vergisi matrahı tespitinde indirim konusu yapılabileceği hükme bağlanmıştır.

Bedava yararlanma motivasyonu nedir?

Bedava yararlanma motivasyonu, kamusal malların faydasından bireyleri mahrum edememe veya dışlamama ilkesinin doğal bir sonucudur. Özel mallarda bunun tam tersi söz konusudur.

Üniversitelerin vergi levhası olur mu?

Vakıf üniversiteleri, kuruluş amaçları ile sınırlı olmak üzere Kurumlar Vergisi’nden muaf bulunmaktadır. Üniversitelerin bu muafiyet hükmü dışındaki devamlılık arz eden ticari, sınai ve zirai faaliyetleri nedeniyle oluşacak iktisadi işletme nedeniyle Kurumlar Vergisi mükellefi olacakları aşikardır.

Üniversiteler hastaneleri kurumlar vergisi mükellefi mi?

Bu nedenle, vakıflara ait üniversiteler, Yükseköğretim Kanununun 56. maddesi uyarınca genel bütçeye dahil kurum ve kuruluşlara tanınan muafiyet, istisna ve diğer mali kolaylıklardan aynen yararlandığından, üniversiteler bünyesinde kurulu bulunan sağlık kurumlarıKurumlar Vergisi Kanununun 4. maddesinin (b) bendi …

Kira gelirinden eğitim giderleri düşülür mü?

Özel okullar ya da sağlık sigortası için ödenen tutarlar yasada yer alan sınırlar dahilinde kira gelirinden düşülebiliyor. Bu ödemeleri gelirden düşmek için gerçek gider yönteminin seçilip seçilmediğinin de bir önemi yok.

Hangi giderler kira gelirinden düşülür?

KİRA GELİRİNDEN DÜŞÜLEN GİDERLER * Kiraya verilen taşınmazla ilgili sigorta giderleri. * Emlak vergisi de dâhil olmak üzere taşınmazla ilgili olarak ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle belediyelere ödenen harcamalara katılma payları gider yazılabilir.

Bedava kullanıcı sorunu nedir?

Bedavacılık sorunu (İngilizce: Free rider problem), kamusal mal sunulduğunda toplumdaki kimsenin kamusal malın finansmanına katılıp katılmadığına bakılmaksızın, kamusal malın tüketiminden dışlanamadığı gerçeğinin farkında olan bireyin de kamusal mala ilişkin gerçek tercihini açıklamayarak bedel ödemeden de saf kamusal …

Özel Ekonomide bir maldan ne kadar üretileceğine kim karar verir?

Özel kesimde eğer tam rekabet koşulları mevcutsa, neyin, ne kadar üretileceğine piyasa karar verir. • Özel ekonomide üreticiler kâr maksimizasyonunu, tüketiciler ise fayda maksimizasyonunu amaçlar. • Özel kesimde tüketiciler, piyasaya satın alma güçleri oranında egemendirler.

Vakıfların vergi levhası olur mu?

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 1’inci maddesine göre vakıfların tüzel kişiliği itibarıyla kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmamaktadır. Bu nedenle kendi adına yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ve geçici vergi beyannameleri verilmesi gerekmez.

Üniversiteler KDV mükellefi mi?

Katma Değer Vergisi Kanunu Yönünden 3065 Sayılı KDV Kanunun 17. Maddesinde; üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların yaptıkları teslim ve hizmetlerinin, Katma Değer Vergisinden istisna olacağı, hüküm altına alınmıştır.

Hangi kuruluşlar kurumlar vergisi mükellefidir?

Kurumlar Vergisi Kanunu gereği, kazancından Kurumlar Vergisi alınan kurumlar, yani sermaye şirketleri (anonim, limited, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler) kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler (sendikalar dernek; cemaatler vakıf sayılır) ve iş ortaklıkları …

Üniversiteler KDV’den muaf mı?

3065 Sayılı KDV Kanunun 17. Maddesinde; üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların yaptıkları teslim ve hizmetlerinin, Katma Değer Vergisinden istisna olacağı, hüküm altına alınmıştır.

Sağlık harcamaları gider yazilabilir mi?

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun ”Diğer indirimler” başlıklı 89. Maddesinde eğitim ve sağlık harcamalarının gelir vergisi matrahı tespitinde indirim konusu yapılabileceği hükme bağlanmıştır.

Eğitim ile ilgili harcamalar gider yazılabilir mi?

Bu kapsamda eğitime gönderilen çalışanlara okul ücretleri yanında belli bir ücret ve harcırah ödemesi yapılabilir. Bütün bu ödemeler ücret niteliğindedir ve ücret olarak vergilendirildikten sonra Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesinin (1) numaralı bendi kapsamında ücret gideri olarak gider kaydedilebilir.

Sağlık giderleri nelerdir?

Aynı Genel Tebliğde “Sağlık Giderleri”;

  • Teşhis ve tedavi amacı ile yapılan her türlü muayene, tahlil, röntgen, ultrason, tomografi, emar, check-up, ameliyat, fizik tedavi ve diş tedavisi ücretleri ile özel hastane ücretleri,
  • İlaç, sağlık malzemesi, diş protez ücretleri, gözlük ve lens alımları gibi,

Hastane faturası gider yazılır mı?

Örneğin , özel bir hastanede muayene oldunuz ve muayene ücreti ödediniz. Ödediğiniz ücrete istinaden hastaneden aldığınız faturayı gider olarak gösterip vergiden düşebilirsiniz.

Özel okul harcamaları vergiden düşülür mü?

Eğitim ve öğretim kurumlarına yani anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise üniversite ve yüksek okul ile özel okul, kreş ve benzeri eğitim yerlerine yapılan eğitim öğretim ücretleri, öğrenci taşıma giderleri, kurs giderleri ile her türlü ders araç gereçleri, ders ve yardımcı kitaplar, roman, öykü vb. beyan edilen gelirden …

Personel maaşı gider gösterilir mi?

Maaş ödemeleri, personel adına ödenen gelir vergisi ve sigorta primleri ödenecek vergiyi azaltır. Bununla birlikte personeliniz için harcadığınız tedavi ve ilaç ücretleri de gider olarak gösterilebilir. Ulaşım ve taşınma. Bunun yanı sıra şirketinizi taşırken ödeyeceğiniz ücretler de gider olarak gösterilebilir.

Eğitim harcamaları nelerdir?

Eğitim harcamaları, eğitim ve öğretim kurumları, anaokulu, kreş ve dershanelere eğitim amacıyla yapılan ödemeler ile eğitim amaçlı kurs ücretleri, okul servis ücretleri, kitap ve kırtasiye alımları için yapılan harcamalar ile öğrencilerin özel yurt ve pansiyonlarda kalmaları durumunda ödenen tutarları kapsamaktadır.

Özel üniversite ücretleri vergiden düşülür mü?