Rehinli mala haciz konur mu?

“Rehinden önce ihtiyati veya icrai haciz bulunması halinde amme alacağı dahil hiçbir haciz rehinden önceki hacze iştirak edemez.” Hükmüne göre adi alacak için mal üzerinde ihtiyati veya icrai haciz tatbik edildikten sonra, mal bir başka alacaklıya rehin edilmiş ve rehinden sonra da genel bütçeye dahil olan bir vergi …

Ilave haciz nedir?

İlave haciz: Hacze iştirak nedeniyle hacizli malın alacağın tamamını karşılamaması üzerine talep halinde yapılan ek hacizdir. Tamamlama haczi: İcra müdürünün yanlış kıymet takdiri nedeniyle hacizli malın alacağın tamamını karşılamaması üzerine kendiliğinden (resen), talebe gerek olmadan yaptığı ek hacizdir.

Hangi mesleki eşyalar haczedilemez?

İİK m.82/2 gereği; borçlu geçimini sermayesinden ziyade bedeni çalışmasıyla sağlıyorsa, mesleğini devam ettirebilmesi için gerekli olan her türlü eşya haczedilemez. Meslek eşyası haczedilemez ama her türlü meslek eşyası haczedilemez değildir.

Evde hangi mallar haczedilemez?

Borçlunun elbiseleri, doğum ve ölüm yardımı ödenekleri, YÖK tarafından verilen krediler haciz işlemine dahil olmazlar. Evcil hayvanlar, telefon numarası, BDDK malları, SGK kurumuna ait mallar, ilama bağlı nafaka alacağı, teminat mektubu da haczedilemeyen mallar arasındadır.

Ipotekli mala haciz konulur mu?

İpotekli eve haciz konulur mu? İpotekli eve bir başka borç nedeniyle icra gelebiliyor. İpotekli ev bir başkası tarafından haczedilirek, durum icra yolu ile satışa kadar giderse; satışta, ipotekli alacaklının alacağı, öncelikli oluyor.

Ilave haciz satış imkanı verir mi?

Bu tür hacizlerde ise alacaklının satış isteminde bulunma hakkı yoktur. Gerçekten, haciz İİK m. 78 gereğince; ödeme (icra) emrindeki süre geçtikten ve ilamsız takibe karşı borçlu itirazda bulunmuşsa, bu itiraz kaldırıldıktan sonra alacaklının istemi üzerine konulabilir.

103 davetiyesine karşı ne yapılır?

Borçlu üç gün içerisinde icra dairesine başvurarak hacze karşı beyanlarını sunabileceği gibi davetiyenin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içerisinde icra mahkemesinde şikayet yoluna başvurabilecektir.

Sosyal yardımlaşmadan gelen paraya haciz olur mu?

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 29’uncu maddesi yardıma muhtaç kişilere verilen yardım paralarına haciz konulamayacağını açıkça belirtmiştir.