Rehin Sözleşmesi Rızai midir?

Bir kimse bir mala malik değilse, o mal üzerinde rehin hakkı tesis edebilmesi için malikin rızası gerekmektedir. Malı rehin olarak alacaklıya teslim eden kimse malik değilse rehin hakkı doğmamakta, ancak Borçlar Hukuku anlamında rehin sözleşmesi kurulmaktadır31.

Rehin temliki ne demek?

Alacağın temliki, mevcut bir alacağın alacaklısının değişmesi işlemidir. Kanunun 183’üncü maddesindeki unsurlara göre, alacaklının bir borç ilişkisinden doğan alacağını borçlunun rızasına gerek olmadan bir sözleşmeye dayanarak üçüncü bir kişiye devretmesine alacağın temliki adı verilir.

Rehinli tapu nedir?

Bir alacağa teminat olmak şartıyla, alacağın tahsil edilememesi durumunda alacaklıya verilen eşya veya hakka rehin adı verilir. Taşınmazlar için kurulan rehin hakkına ise ipotek denir.Taşınır mallar için rehin, zilyetliğin yani fiili hâkimiyetin devri ile yapılabilir.

Rehin hukukuna hakim olan ilkeler nelerdir?

Taşınmaz rehni, TMK’nın 850-938’inci maddeleri arasında düzenlenmiştir. Taşınmaz rehin hukukuna hakim olan ilkeler; belirlilik ,kamuya açıklık, sabit dereceler ve teminat ilkeleridir.

Rehin sözleşmesini kim düzenler?

Taşınır Rehni Sözleşmesi, Kanun ve Uygulama Yönetmeliği’nde “rehin hakkını tesis etmek amacıyla rehin veren ile alacaklı arasında imzalanan sözleşme” olarak tanımlanmıştır. Yazılı olarak hazırlanan sözleşmelerin Rehinli Taşınır Sicili nezdinde imzalanması veya taraf imzalarının noterce onaylanması gerekmektedir.

Rehin hakkı ne zaman sona erer?

MADDE 22 – (1) Kanun ve bu Yönetmeliğe göre kurulan rehin hakkı, belirlenen sürenin sona ermesi, alacağın sona ermesi, rehnin terkini veya rehinli taşınır varlığın tamamen yok olmasıyla sona erer.

Tapuda rehin nasıl kaldırılır?

İpotek kaldırmak için gerekli evrakların başında ipoteği koyan bankadan ipotek fek yazısı alınması geliyor. Bu yazı ile tapu sicil müdürlüğüne gidiliyor ve burada ipotek fek yazısının işleme konulması ile tapu üzerindeki ipotek kaldırılıyor. İpotek fek yazısı için bankalar her birinde farklı olan ücret talep ediyorlar.

Rehin hakkı neler üzerinde kurulabilir?

MADDE 7- (1) Birleşen veya karışan taşınır varlıklar üzerinde rehin hakkı kurulabilir. (2) Bir taşınırın diğer bir taşınırla bütünleyici parçası olacak şekilde karışması veya birleşmesi hâlinde; rehin hakkı o taşınır varlığın tamamı üzerinde tesis edilmiş sayılır.

Rehin teminatı nedir?

Bir alacağa teminat olarak, alacağın tahsil edilememesi durumunda bunun için alacaklıya verilen eşya veya haktır. Böylece alacaklıya verilen şey rehin veya diğer adıyla merhundur. Rehin, alacaklıya yapılacak ödemeyi belirli bir şey üzerinde teminat altına almayı sağlayan sözleşmedir.