Proje Finansman Kredisi nedir?

Proje Finansmanı belli bir büyüklüğün üzerinde ve özel bir amaçla yapılan yatırımların ileride yaratacağı nakit akışına dayandırılarak sağlanan uzun vadeli finansman olanağıdır. Bu amaçla Yapı Kredi tarafından verilen hizmetler şunlardır: Proje kredi sözleşme ve teminat dokümanlarının yapılandırılması

Yabancı Para Kredisi nedir?

Türk Lirası/ Döviz olarak ödenmek ya da kredi kullanıcısı firma adına döviz olarak yurtdışına transfer edilmek suretiyle kullandırılan, ancak riski döviz olarak takip edilen kredidir.

Yabancı Para kredi Anlaşması nedir?

İhracat veya ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerde bulunan firmalara, ihracat taahhüdünün yerine getirilmesi koşulu ile kullandırılan bir kredi türüdür. İhracat taahhüdü yerine getirildiği takdirde vergi, resim, harç ve fon (KKDF) muafiyeti vardır.

Ticari kredi ne anlama gelir?

Ticari kredi bankalar tarafından nakit kredi ile teminat mektupları, kontrgarantiler, kefaletler, aval, ciro gibi gayrinakdi olarak adlandırılan krediler ve bu niteliği haiz taahhütler, satın alınan tahvil ve benzeri sermaye piyasası araçları tümüne denir.

Proje finansmanı ne iş yapar?

Bu kapsamda Proje Finansmanı, projenin yaratacağı nakit akışının esas alınarak kredinin geri ödenmesini sağlayacak bir finansman yapısının oluşturulması ve öncelikli olarak Şirketin değil, Projenin varlıklarının verilen krediler için bir teminat olarak değerlendirilmesidir.

Finansman işlemleri nedir?

Bir firmanın bütün aktifleri ile diğer harcamaları için gereken kaynağı sağlama faaliyetine veya bireylerin giderlerini karşılayabilmek amacıyla gereksinim duyduğu paraları temin edebilmelerine finansman ismi verilir. Kısa bir ifade ile finansman gereksinim duyulan fonların sağlanması şeklinde ifade edilmektedir.

Türkiye’de döviz kredisi kime verilmez?

Buna göre döviz geliri olmayan ya da tüm finansal kurumlar nezdindeki toplam nakit kredi bakiyesi 15 Milyon USD ın altında olan ya da Gerçek Kişinin Ticari İşletmesi olarak faaliyet gösteren şahıs şirketleri ve Tüzel şirketler döviz ya da dövize endeksli kredi kullanamayacaklardır.

Proje Kredileri nelerdir?

Proje Finansmanında bir Şirketin genel kredi ihtiyacına değil, tamamen yeni veya büyümeye yönelik yatırım projesi veya satın alma/birleşme veya varlık alımı gibi girişimler sebebiyle doğacak kredi ihtiyacına ve bu projelerin nakit akımlarına odaklanılmaktadır.