Profesyonel etik davranışları nelerdir?

Etik Kurallar ve Profesyonel Davranış Standartları

 • Dürüstlük. Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk dürüstlük öncelikli değerlerimizdir.
 • Sorumluluklarımız.
 • Yasal Sorumluluklarımız.
 • Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız.
 • Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluk.
 • Satış Bayilerimize Karşı Sorumluluklarımız.

Etik kuralları ne demek?

Etik; halkın ya da toplumun, herhangi bir yasaya veya yazılı metine dayanmayan kurallarına ve kanunlarına denir. Özüne baktığımız zaman etik kavramının türkçe de eş anlamlısı ahlak demektir.

Davranış ilkesi nedir?

Kamu yönetimine güveni sağlayacak şekilde davranılması ve görevin gerektirdiği itibar ve güvene layık olduğunu, davranışlarıyla gözetilmesi, halkın kamu hizmetine güven duygusunu zedeleyen, şüphe yaratan ve adalet ilkesine zarar veren davranışlarda bulunmaktan kaçınılması.

Başlıca etik ilkeleri nelerdir?

Etik İlkeler

 • Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci.
 • Halka hizmet bilinci.
 • Hizmet standartlarına uyma.
 • Amaç ve misyona bağlılık.
 • Dürüstlük ve tarafsızlık.
 • Saygınlık ve güven.
 • Nezaket ve saygı
 • Yetkili makamlara bildirim.

Çalışanların etik dışı davranışları nelerdir?

Etik dışı davranış;bireylerin, grupların veya örgütlerin toplumun ve/veya mesleğin iyi, güzel ve doğru saydığı etik kuralları, ilkeleri terk etmesi ve bu kural ile ilkelere aykırı davranış göstermesidir. Bu kapsamda ihmal, ayrımcılık, rüşvet vb. davranışlar etik dışı davranışlara örnek verilebilir.

Meslek etiği hangi iki yaklaşım tarafından desteklenir?

“ Etik ilkelerin geliştirilmesinde temel alınan yaklaşımlar hakkaniyet ilkesi, insan hakları, faydacılık ve bireysellik ilkeleridir.

Etik Kuralları Nelerdir örnekleri?

Uyulması Gereken Etik Kuralları

 • Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci.
 • Halka hizmet bilinci.
 • Hizmet standartlarına uyma.
 • Amaç ve misyona bağlılık.
 • Dürüstlük ve tarafsızlık.
 • Saygınlık ve güven.
 • Nezaket ve saygı
 • Yetkili makamlara bildirim.

Etik ve ahlak arasındaki ilişki nedir?

· Ahlak kuralları kişisel kodlarken, etik kuralları bir grup yada kültür tarafından izlenir. · Kişinin etik değerleri zamanla değişirken, ahlakı değişmez. · Ahlak kişiye göre değişirken, etik kuralları herkes için aynıdır. · Ahlak kuralları dine, etik ise felsefeye dayanır.

Mesleki etik ilkeleri nelerdir?

İş hayatı içerisinde doğru davranış biçimlerini uygulamak, dürüst, adil, eşit ve tarafsız olmak, yalan söylememek meslek etiğinin temel ilkelerindendir.

Bir öğrenci için etik davranış ilkeleri nelerdir?

Öğrencilerle ilişkilerde etik ilkeler; sevgi ve saygı, iyi örnek olma, anlayışlı ve hoşgörülü olma, adil ve eşit davranma, öğrencinin gelişimini gözetme, öğrenciye ait bilgileri saklama, meni psikolojik durumları yansıtmama, kötü muameleden kaçınmaktır.

Bilimsel etik ilkeleri nelerdir?

Bilim etiği ve araştırmada dürüstlük ilkeleri

 • Güvenilirlik. Bu ilkelerin ilki güvenilirlik.
 • Dürüstlük. İkinci ilke dürüstlük.
 • Saygı Bir diğer ilke ise çalışanlar, toplum, kültürel miras ve çevre arasındaki saygıyı korumak.
 • Hesap verebilirlik.
 • Bilim Akademisi Etik Kurulu Üyeleri:

Etik dışı davranışlar nasıl önlenir?

Eğitim kurumları dışında, işyerlerinde de hizmet içi eğitimler, seminerler gibi etkinliklerle etik dışı davranışlara karşı bir kamuoyu oluşturmak, etik dışı davranışların önlenmesinde faydalı olacaktır.