Pişmanlık talepli beyanname nedir?

Pişmanlık, vergi beyannamelerindeki eksikliği vergi dairesinin bilgisine girmeden mükelleflerin kendiliğinden bildirmesi ve böylece cezadan kurtulmasını sağlayan modern bir uygulama. Vergi Usul Kanunumuzun 371 inci maddesinde düzenlenmiş bulunuyor.

Pişmanlık talepli mi kanuni süresinden sonra mı?

15 günlük süre içinde vergi aslı ve pişmanlık zammı ödenmezse pişmanlık hükümleri ihlal edilmiş sayılıyor. Bu durumda verilen beyanname kanuni süresinden sonra verilen beyanname olarak kabul ediliyor. Bu durumda; Pişmanlık zammı kaldırılıp, yerine gecikme faizi tahakkuk ettiriliyor.

Değer artış kazancı hangi beyanname ile beyan edilir?

Söz konusu gayrimenkulün 15.06

Münferit beyanname ile bildirilen gelirler ne zaman beyan edilir?

Münferit Beyanname Serbest meslek faaliyetine ilişkin kazançlarda faaliyetin sona erdiği, diğer kazanç ve iratlarda kazanç ve iratların iktisap olunduğu tarihten itibaren 15 gün içinde verilir. Beyanname verme süresi içerisinde ödenir.

Damga vergisi beyannamesi pişmanlıkla verilebilir mi?

Beyanname vermek suretiyle ödenen damga vergisinin de pişmanlıkla beyanı mümkündür. Bu iki vergi türünde de tarhiyatlar idarece yapılmakta ve bir beyanname verilmesi söz konusu olmamaktadır. Emlak vergisi ve beyana dayanmayan vergiler için pişmanlık ve ıslah hükümlerinin uygulanması mümkün değildir.

Pişmanlıkla verilen beyanname zamanında ödenmezse ne olur?

Mükellefler ve vergi sorumluları tarafından pişmanlıkla verilen bir beyanname üzerine; Beyannamenin süresinde verilmemesi, aynı zamanda VUK’nın 352/I-1. maddesi gereğince usulsüzlük cezasını gerektirir. Bu fiil, re’sen takdiri gerektirirse usulsüzlük cezası iki kat uygulanır.

Pişmanlık talepli kanuni süresinden sonra ne demek?

Kanuni süresi geçtikten sonra pişmanlık ve ıslah talebiyle verilen beyannamelerde, bu talebin geçerli sayılabilmesi için, beyana dayanan ve vergi ziyaı cezası kesilmesini gerektiren bir verginin beyan edilmesi gerekmektedir. Bu fiil, re’sen takdiri gerektirirse usulsüzlük cezası iki kat uygulanır.

Kanuni süresinden sonra nedir?

Vergi Usul Kanunu’nun 344. maddesinde ifade edildiği şekliyle, vergi incelemesine başlanmadan veya takdir komisyonuna sevk edilmeden önce ancak yasal süresinden sonra verilen beyannamelere kanuni süresinden sonra verilen beyanname diyoruz.

Aşağıdakilerden hangisi gelir vergisinde Değer artış kazancı olarak vergilendirilir?

Gerçek kişilerin bir bedel karşılığı edindikleri gayrimenkullerin satın alınma tarihinden başlayarak 5 yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazancı olarak gelir vergisine tabidir. Bu durumun istisnası bedelsiz olarak veya veraset yoluyla elde edilen gayrimenkullerdir.

Değer artış kazanç beyannamesi nasıl verilir?

Değer artış kazancı beyannamesi, vergi dönemlerinde verilir. Satışın gerçekleştiği tarihten sonraki ilk mart ayının 1’i ile 25’i arasında vergi dairesine giderek beyanda bulunabilirsiniz. Değer artış kazancı vergisini mart ve temmuz olmak üzere iki taksitte ödeyebilirsiniz.

Münferit beyanname ile bildirilen kazançların vergilendirilmesinde vergilendirme dönemi nedir?

Münferit beyanname ise kazanç veya iradın elde edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde verilecek ve tahakkuk ettirilecektir.