Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarında kıdem tazminatını kim öder?

b) Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarında çalışanların kıdem tazminatlarının ise ödenmesinin Bakanlık tarafından yapılmayıp, alt işverenlerce (yüklenici şirketler) ödenmesi gerektiğine yönelik bir karar verilmiştir.

Belediye şirket işçilerinin kıdem tazminatını kim öder?

– Yüklenicinin değişmesine bakılmaksızın aralıksız bir şekilde aynı idarede çalışan işçilerin işyerindeki toplam çalışma süresi dikkate alınarak kıdem tazminatı ödenme şartları sağlanmışsa kıdem tazminatı idarelerce işçinin banka hesabına ödenecek.

İş Kanunu kıdem tazminatı hangi madde?

Kıdem tazminatına hak kazanılır. Çünkü, 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14’ncü maddesinde işçi tarafından bu Kanunun 16’ncı ( 4857/24’ncü madde) maddesi uyarınca feshedilirse işçiye kıdem tazminatı ödeneceği belirtilmektedir.

4734 Sayılı Kanun a göre ihale edilen personel çalıştırılmasına dayalı hizmet ihalelerinde kıdem tazminatından kim sorumludur?

(2) Farklı kamu kurum veya kuruluşlarda çalıştırılan işçilerden son alt işvereni ile yapılmış olan iş sözleşmeleri kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona erenlerin birinci fıkraya göre tespit edilen sürelere ilişkin kıdem tazminatları, çalıştırıldığı son kamu kurum veya kuruluşu tarafından ödenir.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yapılabilir mi?

ilişkin alımlar personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul edilir. (7) Kapsamdaki idarelerin veya idarelerin şirketlerinin, 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca doğrudan temin yoluyla yapılan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları da bu Usul ve Esaslar kapsamındadır.

Kıdem tazminatını işçiye kim öder?

Çünkü, Mülga 1475 sayılı İş Kanunu’nun yürürlüğü devam eden 14’ncü maddesinde işveren tarafından bu Kanunun 17’nci ( 4857/25’nci madde) maddesinin II numaralı bendinde gösterilen sebepler dışında işverence feshedilirse kişiye kıdem tazminatı ödeneceği belirtilmektedir.

Taşeron firmada calisan işçi tazminat alabilir mi?

Kanunda belirtilmiş kıdem tazminatı almak için yerine getirilmiş olması gereken şartların uygunluğu halinde taşeron işçi, kıdem tazminatı hakkını işverenden talep edebilmektedir. Söz konusu kıdem tazminatı şartları; taşeron işçinin en az 1 yıllık çalışma süresini doldurmuş olmalıdır.

Işçiye kıdem tazminatı hangi hallerde ödenir?

Madde de düzenlenmiştir. İşveren, işçinin iş sözleşmesini süreli fesih yoluyla veya işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışları dışında haklı nedenle derhal feshetmesi durumunda işçi kıdem tazminatına yine hak kazanacaktır.

Aşağıdakilerden hangisi kıdem tazminatı hakkı kazandırmaz?

İşveren tarafından yapılan fesihlerde, bir yıldan fazla kıdemi olan işçiye kıdem tazminatı hakkından yoksun bırakan tek durum, feshin işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeniyle İş Kanunu 2. Maddesinin II. bendi uyarınca haklı nedenle yapılmasıdır.