Pandemi ücretsiz izin kıdem tazminatı hesabında dikkate alınır mi?

Kıdem Süresi ve Ücretsiz İzin Ya da işçinin talep edip işvereninden onay alarak ücretsiz olarak 1 ay izne çıkması durumunda, bu sürelerde kıdemi işlemez. “Ücretsiz izin” dediğimiz, işçinin talep edip işveren onaylarsa kullandığı izinler de bu hükümler gereği kıdem süresinden sayılmıyor.

Bir işyerinde sendika nasıl düşer?

MADDE 10 – (1) İşçi sendikası üyeliğinden çekilme, e-Devlet kapısı üzerinden çekilme bildiriminde bulunmak suretiyle gerçekleşir. Çekilme bildirimi elektronik ortamda eş zamanlı olarak Bakanlığa ve sendikaya ulaşır. (2) İşveren sendikası üyeliğinden çekilme başvurusu işveren tarafından sendikaya yapılır.

Işçi sendikası genel kurulu sendika üye sayısının kaç kişiyi aşması halinde delegelerden oluşur?

ç) Üye sayısı 2001’den 3000’e kadar olan şubelerde, üyeler arasından seçilen 175 delegeden, d) Üye sayısı 3001’den 5000’e kadar olan şubelerde, üyeler arasından seçilen 200 delegeden, e) Üye sayısı 5001 ‘den çok olan şubelerde ise, üyeler arasından seçilen 250 delegeden oluşur. Delegelerin toplamı 250’den çok olamaz.

Kısa çalışma kıdemden sayılır mı?

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun ek-2’nci maddesinde kısa çalışmanın işçinin kıdemine sayılacağına dair bir hüküm bulunmamaktadır.

Pandemi dönemindeki ücretsiz izin kıdemden sayılır mı?

Yargıtay yerleşmiş içtihatları da bu yöndedir. Dolayısı ile ücretsiz izinli olunun süreler kıdem süresine eklenmediğinden, kıdem tazminatı hesabında bu sürelerin dikkate alınması mümkün değildir.

Işyerinde sendika gelmesi için kaç kişi gerekir?

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre sendikalar “İşçilerin veya işverenlerin çalışma ilişkilerinde, ortak ekonomik ve sosyal hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için en az 7 işçi veya işverenin bir araya gelerek bir işkolunda faaliyette bulunmak üzere oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip …

Sendika üye sayısı kaç olmalı?

Kaç işçi çalışan bir işyerinde isem sendikalı olabilirim? Sendikalı olmak için böyle bir sınır yok. Tek işçi bile olsanız sendikalı olabilirsiniz.

Sendika parası ne zaman ödenecek?

Toplu sözleşme ikramiyesi, 375 Sayılı KHK’nın ek 4.maddesinde şu şeklide düzenlenmiştir; “25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikalarına üye olup, aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine ocak, nisan, temmuz ve ekim …