Ortaklığın giderilmesi davası ne zaman kesinleşir?

Ortaklığın giderilmesi davası kesinleşmeden icra edilmezken, dava İstinafta kesinleşir. Mahkeme ilamının kesinleşmeden itibaren 10 yıl içinde infaz edilmesi beklenir.

Ortaklığın giderilmesi davasının kesinleşmesi gerekir mi?

Ortaklığın giderilmesine ilişkin satışın gerçekleşmesi için mahkeme tarafından verilen hükmün kesinleşmesi gerekmektedir. Mahkeme tarafından kurulan hükme karşılık davada taraf olan paydaşların her birine usulüne uygun tebligat yapılmalı ve tebligat sonrası yasal itiraz süresinde itiraz etmemiş olması gerekmektedir.

Ortaklığın giderilmesi davasında davalı satış isteyebilir mi?

Davanın Özellikleri Ortaklığın giderilmesi davaları iki taraflı, taraflar için benzer sonuçlar doğuran davalar olup, davacı ve davalı benzer haklara sahiptir. Örneğin davacı paydaşlığın ”satış yoluyla” giderilmesini istese bile, davalı ”aynen taksim” talebinde bulunabilir.

Ortaklığın giderilmesi temyiz yolu açık mı?

Ortaklığın taksim suretiyle giderilmesine ait ilamların ise, zamanaşımına uğraması söz konusu değildir. Ortaklığın giderilmesi davasında, karar kesinleşinceye kadar, temyiz aşamasında dahi davadan feragat mümkündür.

Ortaklığın giderilmesi davasında keşif nasıl yapılır?

Ortaklığın giderilmesi davası açılması üzerine mahkemece taşınmaz malın tapu kaydı, kadastro veya imar çapı getirtilir. Belirtilen taşınmazın tapu kaydı tapu bilgileri ve imar çapı doğrultusunda uzman bilirkişi tarafında incelenir ve keşi yapılır. Bu keşif işlemleri sonucu dğer tespiti yapılır.

Ortaklığın giderilmesi davası sonunda ne olur?

Ortaklığın giderilmesi davası matbu harca tabi bir davadır. Her ne kadar davayı açan paydaş dava harcını ve mahkeme giderlerini davanın başında ödemek zorunda kalsa da davanın sonunda mahkeme giderleri ve avukatlık ücretleri payları oranında taraflara yükletilir.

Izale i şuyu davası devam ederken hisse devri yapılabilir mi?

,Ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu) davası devam ederken paydaşların, hisselerini satabilecekleri yönündedir. Yargıtay kararlarında, ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu) davası devam ederken paydaşların, hisselerini satabilecekleri vurgulanmaktadır.

Izale i şuyu davasında vekalet ücreti maktu mu?

Dava açarken davacının harç ve dava giderini mahkemeye yatırması şarttır. Ortaklığın giderilmesi davası harç ücretleri maktu harç olarak belirlenmiştir. Yani ödenmesi gereken ücret taşınmazın değeriyle orantılı olmak zorunda değildir. Davanın açıldığı tarihte kanunen belirlenen ücret ne ise ödemesi yapılmalıdır.

Paylı mülkiyette ortaklığın giderilmesi davası ne kadar sürer?

Bu paylaşımdan sonra dava karara bağlanmaktadır. Dolayısıyla kesin bir süre söylenemeyeceği gibi ortaklığın giderilmesi davaları süresi yargıda belrilenen hedef süre 300 gün ile 360 gün olarak belirlenmiştir.

Izaleyi şuyu davası kaç liraya mal olur?

Dava masraflarına bakıldığında başvuru harcı, peşin harç, dosya gideri, tebligat gideri, bilirkişi ve ücret masrafları dahil örnek 100.000 TL olan dava değerinde dava masrafı ortalama 3.500 TL civarındadır.

Ortaklığın giderilmesi davasında temyiz süresi kaç gündür?

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre; davada taraflar hukuki yararının bulunması şartıyla temyizi kabil nihai kararlar ile hakem kararlarının iptali taleplerine karşı kararın kendisine tebliğ tarihinden itibaren “iki hafta” içerisinde temyiz yoluna başvurabilir.

Izale i şuyu davasında satış nasıl yapılır?

Taşınmaz malın satışı, mahkeme vasıtasıyla değil satış memurluğu veya icra dairesi marifetiyle yapılır. Satış açık arttırma yoluyla yapılmalıdır. Ancak tüm paydaşlar bir araya gelerek satışın ortaklar arasında yapılması hususunda oybirliğiyle anlaştıkları takdirde satış yalnızca ortaklar arasında yapılır.