Noterlere verilecek para cezasi nedir?

Madde 157 – (18/1/1972 tarihli ve 1512 sayılı Kanunun hükmüdür.) 50 nci maddenin 3 üncü fıkrası hükümlerine aykırı hareket eden noterlere ilk defasında 1 000 liradan 5 000 liraya kadar ağır para cezası verilir. Eylemin tekerrürü halinde verileck ceza 3 000 liradan aşağı olamaz.

Noterlere hangi hallerde disiplin cezası verilir?

Noterlik Kanununun 125. maddesine göre, mesleğin vakar ve onuruna aykırı eylem ve hareketlerde bulunanlarla, görevlerini yapmayan veya kusurlu olarak yapan yahut ta görevinin gerektirdiği güveni sarsıcı hareketlerde bulunan noterler hakkında, noterlik hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesi amacı ile durumun niteliği ve …

Noterlik stajına kabul edilebilmek için gereken şartlar nelerdir?

Staja kabul edilebilme şartları ise şu şekildedir: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 21 yaşını bitirmiş ve 40 yaşını doldurmamış olmak, Türk hukuk fakültelerinin birinden mezun olmak veya yabancı bir memleket hukuk fakültesinden mezun olup da, Türkiye hukuk fakülteleri programlarına göre noksan kalan derslerden …

Öğretim Görevlisi kimleri kapsar?

Öğretim Üyeleri: Yükseköğretim kurumlarında görevli profesör, doçent ve doktor öğretim üyeleridir.

Noterlerin yasaklı olduğu işler nelerdir?

BİRİNCİ BÖLÜM Noterlerin Yükümlülükleri Noterlik görevi ile birleşmiyen ve noterlerin yapmaktan yasaklı oldukları işler: Madde 50 – Hiçbir hizmet ve görev noterlikle birleşemez; yargı mercilerinin vereceği işlerle, ilim ve hayır kuruluşları başkan ve üyelikleri, hakemlik, vasiyeti tenfiz memurluğu ayrıktır.

Noterde yapılan işlemler nelerdir?

Notere gidip yaptırabileceğiniz işlemler arasında başlıca;

  • Evlenme sözleşmesi.
  • Gayrimenkul satış vaadi sözleşme.
  • Zilyetlik devri sözleşmesi.
  • Miras taksimi G. menkul, hibe vaadi sözleşmesi.
  • Şirket sözleşmesi.
  • İrtifak hakkı vaadi ve ortak mülkün idaresi sözleşmesi.
  • Medeni Kanunun 748. maddesine müstenit sükna hakkı sözleşmesi.

Noter tarafından yapılan işlemler nelerdir?

1 yıllık noterlik stajı nerede yapılır?

Stajyerlik için başvuru: Staj yapılacak yerdeki noterliklerin bağlı bulunduğu noter odasına verilecek bir dilekçe ile yapılır. Staj süresi bir yıldır. Noterlik stajı ücretlidir.

Öğretim görevlisi olmak için yaş sınırı var mı?

İlana ilk başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. Lisans öğreniminden mezun olunan alanda ALES’ten en az 70 puan. En az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az beş yıl tecrübeli olmak. Yaş sınırı yoktur.

Öğretim Görevlisi Akademisyen midir?

Üniversitelerde ve araştırma kurumlarında görev yapan öğretim yardımcıları olan çevirmenler, uzmanlar, öğretim planlamacıları, araştırma görevlileri (üniversite asistanı), okutmanlar ve öğretim görevlileri ile öğretim üyeleri olan yardımcı doçentler, doçentler, araştırma profesörleri, profesörler ve ordinaryüs …

Noterler kamu hizmeti yönünden Devlete hangi kurum ile bağlıdır?

Bunun dışında, noterler, Adalet Bakanlığı’na bağlı adalet müfettişlerinin, Cumhuriyet savcılarının ve Türkiye Noterler Birliği’nin gözetim ve denetimi altında faaliyet gösterirler.

Noterlerin işleri nelerdir?

Noter Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

  • Kanunlarla emredilen ya da mercileri belirtilmemiş tüm işlemleri kanun hükümlerine göre düzenlemek,
  • Gayrimenkul ya da araç satış vaadi sözleşmesi hazırlamak,
  • Başka kurumlarca düzenlenen evrakları mühür, imza gibi tasdik işlemleriyle onaylamak,