Neye haciz gelir?

Haciz işleminde ilk olarak borçlunun evi, nakdi varlıkları, araçları, hisseleri haciz yoluyla alınabildiği gibi 3.kişilerdeki alacak ve hakları da haciz konusu edilebilmektedir. Haciz işleminde çoğunlukla borçlunun maaşına el konulduğu görülmektedir.

Haciz konması ne demek?

(ﺣﺠﺰ) i. (Ar. ḥacz) Bir alacağa karşılık borçlunun bu alacağı karşılayacak miktardaki mal, para veya aylığına icrâ dâiresince el konulması. ѻ Haciz koymak: Haczetmek.

Bir araca neden haciz konur?

Bilindiği gibi, bir mükellefe ait ve nakliyatçılıkta kullandığı aracın gelir vergisi borcu nedeniyle vergi dairesi tarafından araç üzerine haciz konulabilmektedir. [1] Üzerine haciz konulan araç ayrıca trafiğe yazı çıkartılarak aracın yakalama ve bağlama kararı alınabilmektedir.

Nelere haciz gelir?

Aşağıdaki şeyler haczolunamaz:

  • Devlet malları ile mahsus kanunlarında haczi caiz olmadığı gösterilen mallar,
  • Borçlunun zatı ve mesleki için lüzumlu elbise ve eşyasiyle borçlu ve ailesine lüzumu olan yatak takımları ve ibadete mahsus kitap ve eşyası,
  • Vazgeçilmesi kabil olmıyan mutfak takımı ve pek lüzumlu ev eşyası,

Tapuda haciz işlenmiştir ne demek?

Tapuya haciz koymak ne demek, icra takibinin kesinleşmesinden sonra borcunu ödemeyen borçlunun gayrimenkul mallarına alacaklının talebi doğrultusunda idari ve adli makamlar tarafından el konulmasını ifade etmektedir. Tapuya haciz koymak, dikkat ve bilgi gerektiren bir durumdur.

Arsa üzerindeki haciz kaç yılda düşer?

– Haczedilen gayrimenkul malın ise satışı 2 yıl içinde talep edilmiyorsa haciz işlemi kanuna göre kendiliğinden düşmüş oluyor.

Aracımda hak mahrumiyeti var ne demek?

Bu tür durumlarda araçları olan kişilerin araçları üzerindeki tüm hakları, şartlar yerine getirilene kadar el konulmaktadır. Genel olarak hak mahrumiyeti olarak adlandırılan bu tür durumlarda, kişilerin araçlarını satabilmesi mümkün değildir.

Belediye araca haciz koyabilir mi?

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15/ son maddesinde; “Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.” hükmüne yer verilmiştir.