Nelerden sigorta primi kesilir?

Sigortalılara, toplu sözleşme hükümleri veya kamu idareleri veya yargı mercileri tarafından verilen kararlara istinaden ödenen ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan, ödendiği ayın kazancına dahil edilerek sigorta primi kesilecektir.

Ihbar tazminatında SGK primi kesilir mi?

İhbar tazminatı Bu durumda sigortalının işyeri ile hukuki ilişkisi iş sözleşmesinin feshi ile sona ermiş olduğundan, ödenen tazminat, ücret niteliğinde olmadığı için prime esas kazanca da dahil edilemeyecektir.

Sigorta primi gider yazılır mı?

Artık, sigorta primleri işçi ve işveren, payı dahil olmak üzere fiilen kuruma ödenmeden ticari, zirai veya mesleki kazancın tespitinde gider olarak indirilemeyecektir.

Harcırahtan SSK primi kesilir mi?

Gerek halen yürürlükte bulunan 506 sayılı SSK Kanunu’nun 77’inci maddesinde, gerekse 01.01

Izin ücretinden SSK primi kesilir mi?

Yönetmeliğe göre, kullanılmayan izin ücretleri sigorta primi kesintisi bakımından işten ayrılma sonrası ödemenin yapıldığı aydaki prime esas kazanca dahil edilecek. Kalan 5 bin 168.70 TL’lik kısımdan ise sadece gelir vergisi kesilir, prim kesilmez.

Kıdem ve ihbar tazminatından vergi kesilir mi?

Kıdem tazminatından yapılan kesintiler Gelelim en çok merak edilenlerden birine; “Kıdem tazminatından gelir vergisi kesilir mi?” sorusuna. Bu tazminatlar hesaplanırken sadece Damga Vergisi kesintisi yapılır. Gelir Vergisi ya da başka bir kesinti yapılmaz.

Kıdem tazminatı sigorta primine göre mi?

Kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması gereken ücret, işçinin brüt ücretidir. O halde, kıdem tazminatı, işçinin fiilen eline geçen ücreti üzerinden değil, sigorta primi, vergi sendika aidatı gibi kesintiler yapılmaksızın belirlenen brüt ücret göz önünde tutularak hesaplanır.

Ödenmeyen SSK primi gider yazilir mi?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun ”Primlerin ödenmesi” başlıklı 88. maddesinin 11. fıkrasında; ”Kuruma fiilen ödenmeyen prim tutarları, gelir vergisi ve kurumlar vergisi uygulamasında gider yazılamaz.” ibaresi yer almaktadır.

Ödenmeyen SSK primleri hangi hesapta izlenir?

Ödenmeyen SGK primlerinin virmanı Burada yapılması gereken şey 368 hesaba kaydedilen tutarın aynı zamanda takip eden ilk geçici vergi döneminde kanunen kabul edilmeyen gider olarak nazım hesaplarda takip edilmesidir.Oysa uygulamada bazı şirketler tarafından bu göz ardı edilmektedir.