Müşteri ilişkileri evreleri nelerdir?

Müşteri İlişkileri Yönetimi Aşamaları

  • Müşteri Seçimi.
  • Müşteri Edinme.
  • Müşteri Koruma.
  • Müşteri Derinleştirme.

Müşteri ilişkileri yönetimi süreçleri nelerdir?

Kısaca müşteri ilişkileri; pazarlama, satış, satış sonrası destek ve yeniden pazarlama süreçlerini içerir. Pazarlama faaliyetleri başarıyla gerçekleştikten sonra satış süreçleri ortaya çıkar. Satış sonrasında müşteriyle olan ilişkiler devam eder. Müşterinin memnuniyeti ile alakalı konuşulabilir.

Müşteri ilişkileri yönetiminin özü nedir?

Müşteri İlişkileri Yönetimi (Customer Relationship Management — CRM), bir şirketin tüm ilişkilerini ve müşterileri ve potansiyel müşterileri ile olan etkileşimlerini yönetmek için kullanılan bir yönetim yaklaşımıdır. Amaç basittir: İş ilişkilerini geliştirmek.

MİY in evreleri nelerdir?

MİY’i bir süreç olarak ele alındığında, işletmelerin müşterilerle çeşitli işlemler yapması ve müşterileri kazanması bir takım evreler içerisinde oluşmaktadır. MİY sürecinin evrelerini, müşteri seçimi, müşteri edinme, müşteri koruma ve müşteri derinleştirme olmak üzere dört grup altında incelemek mümkündür.

Müşteri ilişkileri türleri nelerdir?

Müşteri İlişkileri Yönetim Türleri

  • Stratejik Yönetim. Stratejik Yönetim; kârlı müşteriyi elde edip elinde tutmayı amaçlayan müşteri merkezli ilişki yönetimidir.
  • İşlevsel Yönetim.
  • Analitik Yönetim.
  • İşbirlikçi Yönetim.

Müşteri ilişkileri yönetimi bakış açısı nedir?

Müşteri ilişkileri yönetimi genel bir ifade ile müşterilerle yakın bağlar kurarak beklentilere en uygun sunumu yapmak ve sürekli müşteri sadakati yaratma sürecidir.

Miy uygulamaları nelerdir?

MİY, işletmelerin karşılaştıkları sorunlara çözüm olanakları sağlaması açsından önemli bir pazarlama uygulamasıdır. sağlayan, müşterilerle stratejik ilişkiler gerçekleştirilmesini ve ilişkilerin yönetilmesini amaçlayan ve bunu yaparken de yoğun olarak teknolojiden yararlanan yönetim stratejisidir.

Müşteri ilişkileri yönetiminin temel unsurlari nelerdir?

Müşteri ilişkileri yönetimini oluşturan unsurlar iki farklı kola ayrılabilir. Bunlardan ilki; Bilgi ve Teknoloji unsuru olurken diğeri de İnsan’dır. Bilgi ve Teknoloji unsuru içerisinde Veri Ambarı kavramının yanı sıra; ERP, analitik araçlar ve bilgi teknolojisi kullanım kararları da yer almaktadır.