Münavebeli otlatma sistemi nedir?

Münavebe ile otlatma, otlatma kapasiteleri birbirine eşit en az üç ve tercihan çok daha fazla parsele bölünmüş meralarda, bu parsellerin sırası ile otlatılması şeklinde uygulanan bir otlatma sistemidir. Çobanlar bu işaretlere göre otlatma yaparlar.

Hohenheim otlatma sisteminde 1 parsel toplamda kaç gün süre ile Otlatılır?

14 Hohenheim Otlatma Sistemi Her bir parsel tüm hayvanlar için 9 gün boyunca otlatılabilecek büyüklüktedir. Hayvanlar 3 verim grubuna ayrılarak, her bir grup 3 gün süreyle (toplam 9 gün) merada otlatılır.

Otlatma kapasitesi nasıl hesaplanır?

Belli genişlikteki mera parsellerinde, değişik sayıda hayvan otlatılarak yapılan bu araştırmalarda meranın bir mevsimde ürettiği toplam yemin yarısını tüketen ve diğer yarısını mera üzerinde bırakan hayvan sayısı, o meranın otlatma kapasitesi olarak kabul edilir.

Geç otlatma nedir?

Bu otlatma sistemi, bitki örtüsü zayıflamış ve çoğunluğu tohumla çoğalan bitkilerin oluşturduğu mer’alarda önerilmektedir. Sistemin esası, mer’anın bazı bölümlerini üst üste 2 yıl geç otlatarak bitki örtüsünün gelişmesini sağlamaktır.

Otlatma sistemi nedir?

Otlatma sistemi, bir meradan beklenen maksimum yararı, özellikle vejetasyona devamlı bir zarar vermeden elde etmek ve bununla birlikte meranın her tarafının aynı derecede otlanmasını sağlamak için uygulanan bir otlatma planıdır.

Otlatma sistemine neden ihtiyaç duyulur?

Parsele ayırma işlemi, otlatma ve dinlenme sürelerine göre yapılmalıdır. Dinlenmeye bırakılan parselleri gübreleme ya da sulama fırsatı doğar. Hayvanın merada gezinmesi azalır ve çoğu bitkileri otlamak zorunda kalacağı için üniform otlatma sağlanır.

Otlatma mevsimi nedir?

Otlatma olgunluğu safhası, bitki hayatının devamını tehlikeye sokmadan ve mera toprağının sıkışmasına neden olmadan, önemli mera bitkilerinin ilkbaharda otlatılabilecekleri bir olgunluğa ilk defa geldikleri tarihtir.

Aşırı hayvan otlatma ekosistemi olumsuz etkiler mi?

Aşırı otlatmanın yanında otlakların hiç otlanmaması veya otlanmadan uzun süre korunması da otlak ekosistemini olumsuz yönde etkilemekte ve otlaklardaki biyolojik çeşitliliği ve otlaklardan sağlanan kaynakların verimliliğindeki devamlılığı tehlikeye sokabilmektedir.

Çayır mera Amenajmanı nedir?

√ Otlatma alanlarının kullanılmasını vejetasyon, toprak ve diğer doğal kaynaklara hiçbir zaman zarar vermeden, en fazla hayvansal ürünü üretecek şekilde planlama ve yürütme bilim ve sanatına mera amenajmanı denir.

Otlatma mevsimi ne zaman son bulmalıdır?

Bu itibarla, Giresun İl Mera Komisyonu tarafından 2020 yılı için otlatma mevsimi, 25 Mayıs – 10 Ekim tarihleri arasında kalan süre olarak belirlenmiştir. Diğer bir ifadeyle, 25 Mayıs tarihi itibariyle yaylaklara çıkış sağlanmalı, en geç 10 Ekim tarihinde dönüş yapılmalıdır.

Çayır idaresinin 3 teknik kuralı nedir?

Otlatma yönetiminin, dünyanın her bölgesinde geçerli olan teknik kuralları : 1. Otlatma kapasitesi, 2. Otlatma mevsimi, 3. Üniform otlatma, 4. Yem tipine uygun hayvan cinsiyle otlatmadır.

Otlatma olgunluğu nedir?