Mülkiyet hakkının kapsamı nedir?

Mülkiyet hakkı, sahibine o eşyayı “kullanma”, ondan “yararlanma” ve onunla ilgili her türlü “tasarrufta bulunma” yetkisini veren tam ve sınırsız bir aynî haktır.

Mülkiyet hakkının içeriği nedir?

Mülkiyet hakkı, bir kimsenin, başkasının hakkına zarar vermemek ve yasaların koyduğu kayıtlamalara da uymak koşuluyla bir şeyi dilediği gibi kullanma, ürünlerinden yararlanma, tasarruf etme yetkilerini kapsayan ayni bir haktır.

Mülkiyet hakkının konusu nedir?

Mülkiyet hakkı kapsamında mülkiyet, bir kimsenin bir şey üzerinde haiz olabileceği tüm yasal yetkileri sağlayan bir ayni haktır. Hukukumuzda gündeme gelen mülkiyet haklarının temel konusu, taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde kurulan mülkiyettir.

Ayni haklar nelerdir?

Taşınır ya da taşınmaz mallar üzerinde hakkın sahibine egemenlik yetkisi veren, herkese karşı ileri sürülebilen haklar bütününe ayni hak denir. Bazıları sahibine geniş yetkiler veren haklardır, bazılarında da taşınır ya da taşınmazların üzerinde hak sahibinin doğrudan tam yetki sahibi olması söz konusudur.

Miras hakkı hangi haklara girer?

Temel bir hak olarak miras hakkı iki yönlüdür. Miras bırakan yönünden mirasının kendinden sonrakilere geçmesini ve ölüme bağlı tasarrufta bulunabilmeyi içerir. Yasal veya iradi mirasçılar yönünden ise miras yoluyla miras bırakanın malvarlığını edinebilme yetkisini kapsar.

Mülkiyet hakları nelerdir?

Kişiler, sahip oldukları malları hukuki düzen içerisinde kendi iradesine göre kullanma, o mallardan yararlanma ve tasarruf etme yetkisine sahiptir. Taşınır ya da taşınmaz tüm mallar üzerinde bulundurulan bu yetkiye “mülkiyet hakkı” denir.

Mülkiyet hakkının konusunu ne oluşturur?

Mülkiyet hakkı, kapitalist ekonomik kurallarının hakim olduğu bölge, sistem veya devletlerde; taşınır (menkul) ya da taşınmaz (gayrimenkul) bir eşya üzerinde hak sahibine kullanma (usus), yararlanma (fructus) ve tasarruf (abusus) yetkisi veren, hukuk düzeninin sınırları içinde kullanılabilen, mutlak ve ayni bir haktır.