Mükellef hakkında arama kararını kim verir?

İrtibatları sebebiyle muhtelif şahıslar nezdinde ve mahallerde yapılmasına lüzum gösterilen aramalardan birine karar vermeye yetkili olan sulh yargıcı bunlardan diğer sulh yargıçlarının salahi- yetine dahil bulunanlar hakkında da karar vermeye yetkilidir.

Aramalı vergi incelemesi kim yapar?

Vergi Usul Kanununa göre vergi incelemesi; Vergi Müfettişleri, Vergi Müfettiş Yardımcıları, ilin en büyük mal memuru veya vergi dairesi müdürleri tarafından yapılır. Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatında müdür kadrolarında görev yapanlar her hal ve takdirde vergi inceleme yetkisini haizdir.

Vergi incelemesi ne kadar sürer?

6009 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanununun 140/6. Maddesinde “İncelemeye başlanıldığı tarihten itibaren, tam inceleme yapılması halinde en fazla bir yıl, sınırlı inceleme yapılması halinde ise en fazla altı ay içinde incelemeleri bitirmeleri esastır.

Vergi incelemesi nasıl olur?

Vergi incelemesi, inceleme elemanının görev yaptığı birimde düzenlenip in- celeme elemanına tebliğ edilen görevlendirme yazısı ile başlar. Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar, inceleme görevinin verilmesinden itibaren en geç otuz gün içinde incelemeye başlarlar.

Bir mükellefin evinde ve işyerinde arama yapılabilmesi için kimin kararı gerekir?

İrtibatları sebebiyle muhtelif şahıslar nezdinde ve mahallerde yapılmasına lüzum gösterilen aramalardan birine karar vermeye yetkili olan sulh yargıcı bunlardan diğer sulh yargıçlarının yetki alanına dahil bulunanlar hakkında da karar vermeye yetkilidir.

Vergi denetim yollarından biri olan aramanın yapılabilmesi için gerekli şartlar nelerdir?

VUK’ un 142. maddesine göre arama yapılabilmesi için;

  • Bir ihbar yapılmış olması veya yapılan incelemeler sonucu mükellefin vergi kaçırdığına dair izlere rastlanması,
  • İncelemeye yetkili olanların aramaya gerek görmesi ve bunu gerekçeli bir yazı ile arama kararını sulh yargıcından istemesi,

Aramalı vergi incelemesi ne kadar süre içinde tamamlamak zorundadır?

– Aramalı vergi incelemelerinin, özel şartları haiz olması nedeniyle en kısa sürede bitirilmeleri zorunluluğu vardır. Bu amaçla kanunda öngörülen süre üç aydır. Mükellefin bu yöndeki yazılı talebi vergi incelemesi yapanlarca yerine getirilmek zorundadır.

Vergi incelemesi en geç hangi tarihe kadar yapılmalıdır?

MADDE 9 – (1) Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar, inceleme görevinin verilmesinden itibaren en geç otuz gün içinde incelemeye başlarlar. Bu süre içinde incelemeye başlanılamaması halinde durum gerekçeli bir yazı ile bağlı bulunulan birime bildirilir.

Vergi incelemesi ne zaman tamamlanmış sayılır?

1- Vergi incelemesi, vergi inceleme raporlarının vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihte tamamlanmış sayılır. 2- Vergi incelemesi, Rapor Değerlendirme Komisyonunun nihai değerlendirmesinin karara bağlandığı tarihte tamamlanmış sayılır.

Maliye ne zaman inceleme yapar?

İnceleme, neticesi alınmamış hesap dönemi de dahil olmak üzere, tarh zamanaşımı süresi sonuna kadar her zaman yapılabilir. Evvelce inceleme yapılmış veya matrahın re’sen takdir edilmiş olması yeniden inceleme yapılmasına ve gerekirse tarhiyatın ikmaline mani değildir.

Mükellefin şekli ödevleri nelerdir?

MÜKELLEF ÖDEVLERİ

  • Bildirmeler.
  • Defter Tutma.
  • Belge Temini Ve İptali.
  • Belge Düzenleme.
  • Muhafaza Ve İbraz Mecburiyeti.
  • Diğer Ödevler.