Müdafiye uzlaşma teklifi yapılır mı?

Gerçek kişi mağdurlar yönünden de teklif vekaletnamede özel yetki bulunmak koşuluyla müdafi veya vekile yapılabilecektir.

Davada uzlaşma olmazsa ne olur?

Taraflar arasında uzlaşma sağlanmadığı takdirde, mahkeme yargılamaya kaldığı yerden devam eder. Uzlaşma gerçekleştiği takdirde, mahkeme, anlaşmanın tarafların özgür iradelerine dayandığını ve hukuka uygun olduğunu tespit eder ve uzlaşma konusu yükümlülükler de yerine getirilirse, ceza davasının düşmesine karar verir.

Uzlaştırma süresi ne kadar?

Uzlaştırma süreci ne kadar sürer? Uzlaştırmacının, dosya içindeki belgelerin birer örneğinin kendisine verilmesinden itibaren en geç otuz gün içinde uzlaştırma işlemlerini sonuçlandırması gerekmektedir. Bu süre her defasında yirmi günü geçmemek üzere en fazla iki kez daha uzatabilir.

Açıklamalı tebligat nedir?

Uzlaştırmanın yargı işlemi niteliğinde olduğu nazara alındığında anılan fıkrada sözü edilen açıklamalı tebligat, kazai mercilerce yapılacak tebligatı düzenleyen 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılacak olan tebligattır ve normal posta yoluyla bu işlem gerçekleştirilemeyecektir.

Uzlaşma teklifi vasiye yapılabilir mi?

Katılan, mağdur veya suçtan zarar görenin reşit olmaması ya da kısıtlı olması hali ile mağdur veya suçtan zarar görenin ayırt etme gücünün bulunmaması durumunda, uzlaştırma teklifi kanuni temsilcilerine yapılır. Taraflardan birinin hükümlü olması halinde ise uzlaşma teklifi hükümlünün vasisine yapılır.

Uzlaşma teklifi kimlere yapılır?

Uzlaştırmacı; katılan, mağdur veya suçtan zarar görene uzlaşma teklifinde bulunur. Katılan, mağdur veya suçtan zarar görenin reşit olmaması ya da kısıtlı olması hali ile mağdur veya suçtan zarar görenin ayırt etme gücünün bulunmaması durumunda, uzlaştırma teklifi kanuni temsilcilerine yapılır.

Uzlaştırma raporuna itiraz edilir mi?

Bu karara karşı “itiraz” yolu kapalıdır; zira Cumhuriyet savcısının kamu davasının açılmaması konusunda takdir yetkisini kullandığı hallerde (CMK 171), itiraz yolu yoktur (CMK 173/5). Uzlaştırmacının hazırladığı “uzlaşma raporu” veya “uzlaşma belgesi” Cumhuriyet savcısına verildiği vakit kendiliğinden hüküm doğrur mu?