Meslek hastalıklarının kesin tanısını kim belirler?

► Meslek hastalığı tanı süreci yasada açıkça tanımlanmamıştır. 6331’e göre ise işyeri hekimi bu (ön) tanıyı koyar ve bildirir, yetkili Sağlık hizmeti sunucuları da nihai kararı verir. 6331 sayılı Yasa’da bu süreci düzenlemek üzere öngörülen yönetmelik yoktur.

Meslek hastalığı nasıl anlaşılır?

Meslek hastalığı tespiti nasıl yapılır Kurum tarafından gerekli görülmesi hallerinde işyerindeki çalışma şartlarını ve buna bağlı tıbbi sonuçlarını ortaya koyan denetim raporları ve gerekli diğer belgelerin, Kurum Sağlık Kurulunca incelenmesiyle tespit edilecektir.

Meslek hastalıkları listesini kim yada kimler hazırlar?

Meslek Hastalıkları Listesi’ne dahil edilecek hastalıklar konusunun uzmanı öğretim üyeleri ve bürokratlardan oluşan bir kurul olan SGK Yüksek Sağlık Kurulu tarafından belirlenir.

Meslek hastalığına kim karar verir?

Sigortalının çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına tutulduğunun; gerekli inceleme sonucu SGK Sağlık Kurulu tarafından tespit edilmesi zorunludur.

Stres meslek hastalığı mı?

Evet ILO 2010 yılında stres ve bağlı hastalıkları da “meslek hastalıkları listeleri”ne dahil etmiştir. Strese bağlı hastalıklar mental ve davranışsal hastalıklar (post-travmatik stres hastalığı vb: anksiyete-depresyon, nöroz, psiko neroz, insomniya, uyku hastalığı, alkol bağımlılığı) olarak tanımladı.

Meslek hastalığı teşhisi hangi kurumlar tarafından konabilir?

Meslek hastalığına yakalanıldığına dair işyeri hekimi veya sağlık hizmeti sunucuları ön tanı koyabilir. 5510 sayılı kanuna göre Sigortalının çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına yakalanması; S.B meslek hastalıkları hastaneleri. Eğitim ve araştırma Hastaneleri.

Bir hastalık çeşidinin meslek hastalığı olarak tanınması için hangi kurum ve birime başvurulmalıdır?

Sigortalının çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına tutulduğunu; a) SGK’nın yetkilendirdiği sağlık hizmet sunucuları tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporu ile, b) SGK’nın gerekli gördüğü hallerde, SGK Sağlık Kurulu tarafından tespit edilmesi zorunludur.

Bir hastalığın meslek hastalığı olmasında aranan şartlar nelerdir?

3-Bir olayın Meslek Hastalığı Sayılabilmesi için Hangi Unsurları Taşıması Gerekmektedir?

  • Sigortalı olunması,
  • Hastalık veya engellilik halin yürütülen işin sonucu olarak ortaya çıkması,
  • Sigortalının hastalanması ya da bedence veya ruhça engelli bir hale gelmesi,