Maliyet esası ne demek?

Maliyet esası kavramı; para mevcudu, alacaklar ve maliyetinin belirlenmesi mümkün veya uygun olmayan diğer kalemler hariç, işletme tarafından edinilen varlık ve hizmetlerin muhasebeleştirilmesinde, bunların elde edilme maliyetlerinin esas alınması gereğini ifade eder.

Kişilik kavramı nedir muhasebe?

2. Kişilik Kavramı : Bu kavram; işletmenin sahip veya sahiplerinden, yöneticilerinden, personelinden ve diğer ilgililerden ayrı bir kişiliğe sahip olduğunu ve o işletmenin muhasebe işlemlerinin sadece bu kişilik adına yürütülmesi gerektiğini öngörür.

Belgelendirme Nedir muhasebe?

Tarafsızlık ve Belgelendirme Kavramı “Bu kavram, muhasebe kayıtlarının gerçek durumu yansıtan ve usulüne uygun olarak düzenlenmiş objektif belgelere dayandırılması ve muhasebe kayıtlarına esas alınacak yöntemlerin seçilmesinde tarafsız ve ön yargısız davranılması gereğini ifade eder.”

Muhasebenin kaç tane temel işlevi vardır?

Bu görevlere muhasebenin fonksiyonları denir. Muhasebenin fonksiyonlarını kaydetme, sınıflandırma, özetleme ve raporlama olarak dört ana grupta toplayabiliriz. 2.1. Kaydetme Fonksiyonu: Mali işlemleri belgelere dayanarak muhasebe sistemine göre muhasebe defterlerine kayıt yapılması aşamasıdır.

Tahakkuk esası ne demek?

Hesap dönemi içerisinde ticari ve zirai kazancın tespitinde tahakkuk esası dikkate alınır. Kısaca açıklamak gerekirse tahakkuk ilkesi, gelir ile giderlerin alındıkları ya da yapıldıkları anda gerçekleşmiş sayılması ve bunların ilgilendirdikleri dönemin finansal tablorında yer almasıdır.

Nakit esası ne demek?

Finansal Muhasebeye İlişkin Özel Konular Tahakkuk esasının zıttı nakit esasıdır. Bu iki kavramı tanımlayacak olursak, tahakkuk esasına göre tutulan muhasebede kayıtlar, ekonomik faaliyet gerçekleştiği zaman oluşturulur. Nakit esası ise nakit el değiştirdiğinde kayıtlar oluşturulur.

Işletmenin süreklilik kavramı nedir?

İşletmenin sürekliliği , işletmelerin faaliyetlerini bir süreye bağlı olmaksızın sürdüreceğini ifade eder. Bu nedenle işletme sahiplerinin ya da hissedarlarının yaşam süreleriyle bağlı değildir.

Genel muhasebe nedir tanımı?

Genel muhasebe, muhasebe sisteminin en temel konularını içeren muhasebe anlayışıdır. Genel muhasebe, diğer bir adıyla söylemek gerekirse finansal muhasebe, işletmelerin varlıklarını ve kaynaklarını, gelir ve giderlerini ortaya koyan ve sınıflandıran muhasebe dalıdır.

Çift taraflı kayıt tekniğine imkan veren muhasebenin temel kavramı nedir?

Bilanço esasına göre defter tutan işletmeler (I. Sınıf Tacir) çift taraflı kayıt yöntemini kullanırlar. Çift taraflı kayıt yöntemi; her muhasebe işlemi veya olayının karşılıklı olarak en az iki hesaba kaydedilmesiyle borçlu yada alacaklı hesap ya da hesaplara ait tutarların eşitliği ilkesini esas alan kayıt yöntemidir.

Genel muhasebenin temelleri hangi yıllara dayanır?

Bugünkü muhasebe teorisinin temelini oluşturan çift taraflı kayıt yönteminin (muzaaf muhasebe metodu) 13.yüzyıldan itibaren İtalya’da kullanılmaya başlandığı, 1296 tarihinde Floransa’da tutulmuş kayıtlardan anlaşılmaktadır.

Muhasebenin işlevlerinden olan kaydetme işlevi hangi defterde gerçekleşir?

Kayıt veya kaydetme işlevi, her gün meydana gelen finansal olaylara ilişkin verilerin derlenerek, belli kurallara göre günlük deftere yazılması işlevidir. Günlük defterin eski adı Yevmiye Defteri’dir.