Mala zarar verme suçunun kamu hizmetine tahsis edilmiş veya kamunun yararlanmasına ayrılmış yer bina ve tesis hakkında işlenmesi halinde suçun nitelikli unsuru nedir?

152.maddenin (a) bendinde, mala zarar verme suçunun konusunu, kamu kurum ve kuruluşlarına ait, kamu hizmetine özgülenmiş veya kamunun yararlanmasına ayrılmış yer, bina, tesis veya diğer eşyanın oluşturması, bu suçun nitelikli unsuru olarak kabul edilmiştir.

Mala Zarar Verme hangi mahkeme bakar?

Failin eyleminin ağırlığına göre hâkim alt sınırdan uzaklaşmak suretiyle ceza tayini yoluna gidecektir. Mala zarar verme suçuna ilişkin yargılamaya bakmakla görevli mahkeme suçun işlendiği yerde bulunan ASLİYE CEZA mahkemesidir.

Mala zarar verme suçu olası kastla işlenebilir mi?

Ancak fail, sonucu öngörerek olursa olsun diyerek hareket etmektedir. Yargıtay kararlarında mala zarar verme suçunun olası kastla işlenemeyeceği görüşündedir. Yargıtay kararlarında mala zarar verme suçunun doğrudan kastla işlenebileceğini, olası kastın suç işlemek için yeterli olmayacağını belirtmiştir.

Mala zarar verme suçunun nitelikli halleri şikayete tabi mi?

Mala Zarar Verme Suçu Şikayet Süresi, Zamanaşımı ve Uzlaştırma. TCK m.151’de düzenlenen suçun basit şekli en temel şekli, yani en az cezayı gerektiren şeklidir. Bu suçun basit şekli şikayete tabidir. TCK m.152’de düzenlenen suçun nitelikli şekilleri şikayete tabi suçlar arasında değildir.

TCK 152 1 A uzlaşmaya tabi mi?

TCK. 152. Maddede düzenlenen Nitelikli Mala Zarar Verme Suçu kural olarak uzlaşmaya tabi değildir.

Kendi malına zarar vermek suç mu?

Mala zarar verme suçu malvarlığına karşı işlenen suçlardandır. Bu suç ile mülkiyet hakkı ile zilyetlik korunur. Mala zarar verme suçu başkasına ait taşınır ya da taşınmaz mallar hakkında işlenebilir. Kişinin kendi malına zarar vermesi bu suçu oluşturmaz.

Mala zarar verme suçu para cezası ne kadar?

Basit Mala Zarar Verme Suçunun Cezası Mala zarar verme suçunun basit şekilde işlenmesi halinde mağdurun şikayeti üzerine faile 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası verilir. Aynı zamanda yağma suçunun işlenmesi halinde fail ayrıca cezalandırılır.

Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme cezası nedir?

Konut dokunulmazlığını ihlal suçunun cezası, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıdır (TCK md.116/1). Cebir veya tehdit kullanılmak suretiyle ya da gece vakti işlenmesi halinde, suçun cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıdır (TCK md.116/4).

Mala zarar verme suçu nasıl oluşur?

Başka bir ifadeyle mala zarar verme suçunun işlenebilmesi için kanunda sayılan malın kısmen ya da tamamen yıkılması, tahrip ya da yok edilmesi, bozulması, kullanılamaz hale getirilmesi ya da kirletilmesi gerekir. Mal tahrip edilmese de artık eşyadan faydalanılamıyorsa suç oluşur.

Mala zarar verme uzlaştırmaya tabi mi?

Mala zarar verme suçu (m.151/1, 2). Mala zarar verme suçunun nitelikli halleri de (m. 152/1,2) TCK md. 167/2’de belirtilen kişilerin zararına işlendiği takdirde uzlaştırma kapsamında olan suçlardandır.

TCK 152 maddesi nedir?

(2) Mala zarar verme suçunun; a) Yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak, b) Toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olmak suretiyle, c) Radyasyona maruz bırakarak, nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanarak, İşlenmesi halinde, verilecek ceza bir katına kadar artırılır.

Kamu görevlisine hakaret uzlaşmaya tabi mi?

Hakaret suçu kural olarak uzlaşmaya tabidir. Ancak kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen hakaret suçu şikayete tabi olmadığı için uzlaştırmaya da tabi değildir.