Mahkemeye itiraz etme yolu nedir?

Mahkemelerin, hâkimlerine ya da savcıların kararlarının kanunlara aykırı olduğu gerekçesi ile bir üst makama yapılan başvuruya itiraz denir, savcılık kararına karşı yapılan itiraza ceza muhakemeleri kanunda hukuki çare denirken mahkeme ve hâkimlerin kararına yapılan itiraza kanun yolu denilir.

Itiraz dilekçesi kabul edilir mi?

İtiraz, kural olarak hakim kararları ile kanunun açıkça gösterdiği hâllerde, mahkeme kararlarına karşı üst bir merciiye yapılan, hukuki niteliği itibariyle “kanun yolu” başvurusudur. Ancak, Cumhuriyet savcısının kararlarına yapılan itiraz hukuki nitelik olarak “itiraz kanun yolu” olarak kabul edilmemektedir.

Hakim kararina itiraz edilir mi?

Hâkim veya mahkeme kararına karşı itiraz, kanunun ayrıca hüküm koymadığı hâllerde ilgililerin kararı öğrendiği günden itibaren yedi gün içinde kararı veren mercie verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt kâtibine beyanda bulunmak suretiyle yapılır.

Sulh Ceza mahkemesi kararına itiraz nereye yapılır?

SULH CEZA HAKİMLİĞİNİN KARARINA İTİRAZ SÜRESİ: Suçtan zarar gören, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde, bu kararı veren Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimliğine itiraz edebilir.

Sulh ceza Mahkemesi tutuklama kararına itiraz nereye yapılır?

Tutuklama İtiraz Şekli Başka bir ifade ile tutuklamayı veren hâkim veya mahkeme kararına karşı itiraz, kararın tefhim (yüze karşı verilmesi nedeniyle) tarihinden itibaren yedi gün içinde kararı veren mercie verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşuluyla zabit kâtibine beyan bulunmak suretiyle yapılır.

Istinafin kararina itiraz edilir mi?

Kesinleşmiş İstinaf Mahkemesi kararlarına karşı, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığı kararı veren İstinaf Ceza Dairesi’ne itiraz başvurusu yapabilir.