Mahalli idarelerin vergi koyma yetkisi var mi?

Türkiye’de idareler arasında mali ilişkiler düzenlenirken, yerel yönetimlere vergilendirme yetkisi sınırsız olarak verilmemiş; fakat bazı vergiler yerel yönetimlere tahsis edilmiştir. Bilindiği gibi, 1982 Anayasası’na “Yerel Yönetimlere görevleri ile orantılı gelir kaynakları sağlanır” hükmü konmuştur.

Yerel vergiler nelerdir?

Yerel vergi, yerel meclisler tarafından kabul edilen, yerel idarenin sınırları ile belirli, yerel bir bütçeye ayrılan ve vergilendirilebilir bir şey nedeniyle ödenen bir vergidir. Yerel idarelerin yetkileri, ülkeden ülkeye farklılık gösterebilmektedir. Bazı ülkelerde bu yetki az, bazı ülkelerde ise çok olabilmektedir.

Yerel yönetimlerin kuruluş ilke görev ve yetkilerini kim belirler?

1982 Anayasasına göre; yerel yönetimler (mahalli İdareler); “il, belediye veya köy halkının mahallî müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişileridir.

Yerel özerklikten bahsedebilmek için yerel yönetimlerin hangi özelliklere sahip olması gerekir?

Özerk bir yerel yönetimden bahsedebilmek için yerel yönetimlerin karar alma ve uygulama serbestisi olan bağımsız organlarının olması, yönetimler arasında dengeli görev ve gelir dağılımının olması ve her şeyden önemlisi mali kaynaklara ve harcama yetkisine sahip olması gereklidir.

Mahalli idarelere ait gelirler nelerdir?

Belediye Gelirleri Kanunu’nda yer vergilerin başlıcaları; ilan ve reklam vergisi, eğlence vergisi, haberleşme vergisi, elektrik ve havagazı tüketin vergisi, yangın sigortası vergisi, çevre temizlik vergisi, temizleme ve aydınlatma harcı, tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcı, kaynak suları harcı, tellallık harcı.

Yerel yönetimler nedir?

Yerel yönetimler, belirli bir devlet içindeki en düşük yönetim kademesi olarak var olan bir kamu yönetimi biçimini konu alan akademik bir disiplindir. Hem Dünyada hem de ülkemizde hizmetlerin yerel birimlerden verilmesi eğilimi artmaktadır.

Yerel yönetimler ve görevleri nelerdir?

Yerel yönetim nedir? Görevleri nelerdir?

  • 1– Kentin altyapısı ile ilgilenmektedir.
  • 2– Çöp toplama, yolların temizlenmesi, itfaiye hizmetler, zabıta hizmetleri, cadde ve sokak temizliği ve halk sağlığını koruma gibi görevler.
  • 3– Şehir içerisinde imar ile ilgili izin ve belgeler belediyenin görevleri arasındadır.

Yerel yönetimlerin özerkliğinin kaynakları nelerdir?

Ülkemizde yerel yönetimler gelir kaynaklarını öz gelirler, merkezî yönetim yardımları ve borçlanma gelirleri olmak üzere üç ana kaynaktan sağlıyor. Yerel yönetimlerin tarh, tahakkuk ve tahsilini kendilerinin yaptığı gelir kaynaklarını ifade eden öz gelirler, onların mali özerkliği için önemli bir ölçüttür.

Yerel yönetimlerin özellikleri nelerdir?

Yerel yönetimlerin en genel özelliği; özerk ve tüzel kişiliklerinin olmasıdır. Kendilerine özgü bütçeleri olup, hak ve borç sahibi olabilir, kendi organları ile görevlerini yürütürler. Buna karşılık kendi gelirleri ile üstlendikleri görevleri yapmaları olanaklı değildir.