Maddi olmayan duran varlıkların Giderleştirilmesi ne ad verilir?

Maddi Olmayan Varlıklarda İtfa. Maddi olmayan varlıkların maliyetinin sistematik bir şekilde dönemlere gider kaydedilmesi itfa olarak isimlendirilmektedir.

Maddi olmayan duran varlıkların itfa süresi genelde kaç yıldır?

VUK’un 282. maddesine göre şerefiye hesabında gösterilen maddi olmayan varlıklar mukayyet değer ile değerlemeye tabi tutulmakta ve beş yılda eşit taksitlerle itfa edilmektedir.

Bilançoda maddi olmayan duran varlıklar nelerdir?

Maddi olmayan duran varlıklar; herhangi bir fiziksel varlığı bulunmayan ve işletmenin belli bir şekilde yararlandığı veya yararlanmayı beklediği aktifleştirilen giderler ile belli koşullar altında hukuken himaye gören haklar ve şerefiyelerin izlendiği hesap grubudur.

Işletmenin maddi olmayan varlıkları nelerdir?

Maddi olmayan duran varlıklar işletmenin sahip olduğu haklar, imtiyazlar ve ayrıcalıklar şeklinde özetlenebilir. Patent, lisans, işletme hakkı, işletme ünvanı, marka, telif hakkı, şerefiye bu hesaba kaydedilen varlıklara örnek gösterilebilir.

Işletmenin maddi varlıkları nelerdir?

Gayrimenkul, Makine ve Teçhizat. işletmenin faaliyetlerinde sürekli olarak kullanılması düşünülen ve ilgili amortismanlar düşüldükten sonra kalan tutarları temsil eden arazi, binalar, makine, teçhizat ve uygun bir şekilde tanımlanmış diğer varlık kategorileridir.

Lisanslar maddi duran varlık mıdır?

Şerefiye itfa edilir mi?

Bir maddi olmayan duran varlık olan şerefiye iktisap tarihinden itibaren iktisap edilen işletmenin kalan faydalı ömrü süresince itfa edilir.

Bilançoda maddi duran varlıklar nelerdir?

25-Maddi Duran Varlıklar: İşletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilmiş olan bina, arsa ve makine teçhizat gibi varlıkların izlendiği hesaptır. 26-Maddi Olmayan Duran Varlıklar: Lisans hakları, marka değeri ya da şerefiye gibi fiziki olarak var olmayan fakat işletmenin fayda gördüğü değerlerdir.