Maaş bilgisini paylaşmak suç mu?

Yargıtay Kararı: Çalışanların Maaş Bilgilerinin Gizliliği Dokunulmaz Hak Değildir.

Bordro vermemek suç mu?

İş Kanunu Madde 102 Madde düzenlemesinden anlasildigi üzere maaş bordrosu düzenlememek ya da işçisine vermemek idari para cezası ile cezalandırılmaktadir.

Iş kanunun 49 maddesi nedir?

MADDE 49. – İşçinin tatil günü ücreti çalıştığı günlere göre bir güne düşen ücretidir. Parça başına, akort, götürü veya yüzde usulü ile çalışan işçilerin tatil günü ücreti, ödeme döneminde kazandığı ücretin aynı süre içinde çalıştığı günlere bölünmesi suretiyle hesaplanır.

4857 sayılı Is Kanunu 17 ve 18 maddesi nedir?

Madde 18 – Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır.

Bordro paylaşmak yasak mı?

Konunun başka bir boyutu da ücretin bir kişisel veri sayıldığı düşünüldüğünde, işçinin kendi ücretini açıklaması bu anlamda suç teşkil etmese bile başkalarının verisini (ücreti) paylaşması 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa aykırılık teşkil edecektir.

İşçi maaş bordrosu imzalamak zorunda mı?

BORDROYU İMZALARKEN DİKKAT! Bordroda fazla çalışma ücreti ödendiği belirtilmesine karşın işçi bordroyu imzalamamış ise işveren fazla çalışma parasını ödediğini banka dekontu ve ödeme kayıtları ile ispatlamak zorunda.

Maaş bordrosu Imzalamamak suç mu?

İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir. Bu nedenle bu belgede gerçeğe aykırı bilgilerin bulunması halinde, işçinin bu belgeyi imzalamaktan kaçınması gerekmektedir. İmzalatılmakta ısrar ediliyorsa mutlaka çekince konulmalıdır.

İş kanunun uygulanacağı iş ilişkileri nelerdir?

4857 sayılı İş Kanunu 1/2 maddesinde; Bu Kanun, 4 üncü maddedeki istisnalar dışında kalan bütün işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine ve işçilerine faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.

31 gün çeken aylarda işçinin maaşı kaç gün üzerinden ödenir?

Ancak işçinin ücretinin günlük olarak belirlendiği hallerde, işçiye 31 gün çeken aylarda otuz bir yevmiye, 30 gün çeken aylarda otuz yevmiye, 28 gün çeken aylarda yirmi sekiz yevmiye ya da 29 gün çeken aylarda da yirmi dokuz yevmiye ödenmesi gerekecektir.

18 18 işin sona ermesi ne demek?

18- İşin sona ermesi: Belirli bir proje, inşaat veya üretimin gerçekleşmesi amacını taşıyan işlerde amacın gerçekleşmesi ile iş de sona ermiş olacaktır. Bu durumda iş sözleşmeleri de sona ermekte ve çıkış yapılan işçiler için bu kod seçilmektedir.

Bordro göstermek suç mu?

Maaş bordrosu imzalatma zorunluluğu var mı?

Bordro (Ücret Hesap Pusulası) İmzalarken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar!.. İş yasasının 37. Maddesine göre; “İşveren işyerinde veya bankaya yaptığı ödemelerde işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin özel işaretini taşıyan bir pusula vermek zorundadır.

Elden maaş ödemenin cezası nedir?

Elden maaş ödeme ile prim kaçırana 5 yıla kadar hapis cezası Ücretin sadece asgari ücret kısmını bordroda göstererek üstünü işçiye elden veriyor. Bordroda ücretin düşük gösterilmesi aynı zamanda vergi kaçırılması anlamına geliyor.

https://www.youtube.com/watch?v=sAOlK9rrIPU

Maaş bilgisini paylaşmak suç mu?

İşçinin aynı işte ve aynı kıdemde iken aldığı ücret ve zam oranının, kriterler belli değil ise diğer işçilere göre farklı olup olmadığını bilmesi gerekir. Bu durumda da işyerinde alınan ücretlerin ve zam oranlarının kötüniyetle kullanılmadığı sürece işçi açısından gizliliğinden sözedilemez.

Maaşı elden vermek suç mu?

Dolayısıyla şu an yürürlükte olan mevzuata göre 5 veya daha fazla çalışanı bulunan işyerlerinde, çalışanlara ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki alacaklarının elden ödenmesi yasak. Banka yoluyla ödenmesi zorunlu. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde ise idari para cezası uygulanmaktadır.

Maaş bordrosu ne zaman imzalanır?

Bordronun hangi aya ait olduğu baş tarafından gösterilir. Bir aya ait bordro ertesi ayın yirminci gününe kadar hazırlanıp tarihlenerek, müessese sahibi veya müdürü ile bordroyu tanzim eden memur tarafından imzalanır.

Iş kanunu kimleri kapsar?

Çalışan ve işverenlerin hak, sorumluluk ve yükümlülüklerini düzenleyen, belirli kurallara bağlayan kanuna 4857 sayılı iş kanunu deniliyor. İşyerleri, işverenler, işveren vekilleri ve işçiler, 3 üncü maddedeki bildirim gününe bakılmaksızın bu kanun hükümleriyle bağlı oluyorlar.

Sadakat borcu ne demek?

İş sözleşmesinin kurulması ile doğan sadakat borcu, işçi tarafından işverenin çıkarlarını koruma ve gözetme borcudur. Rekabet etmeme borcu ise, iş sözleşmesinin sonuçlarından olan; işçinin işverene sadakat borcu içinde yer alan alt bir yükümlülüktür.

İşveren maaş ödediğini nasil ispatlar?

ÜCRETİN ÖDENDİĞİNİ KANIT YÜKÜNÜN İŞVERENDE OLDUĞU. ÖZETİ Ücretin ödendiğini ispat külfeti davalı işverene aittir. Davalı tarafça ücretin ödendiği davacının imzasını içerir belge veya banka kayıtları ile ispat edilmelidir. Ödeme olgusu işveren tarafından usulünce ispat edilememiştir.

İşveren maaş ödediğini nasıl ispatlar?

İşveren işçinin ücretini ödediğini mutlaka yazılı bir belge, dekont, banka kaydı, makbuz ya da imzalı ücret bordrosuyla ispat etmek zorundadır. Yerleşik Yargıtay uygulaması bu yöndedir[3]. Yargıtay, tanık beyanlarının tek başına ispat için yeterli olmadığını ortaya koymuştur.

Iş hukukunun kapsamı nedir?

İş Hukuku tanımı işçi ve işveren’in arasındaki ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır. İşçi ücretlerini, çalışma şartlarını, işçi sendikalarını ve bağlı olduğu diğer tüm toplulukları Çalışma Bakanlığı, SSK, İş ve İşçi Bulma Kurumu, vakıflar, dernekleri ve bazılarını kapsamaktadır.

Iş kanunu hükümleri kimlere uygulanmaz?

Bu Kanun, 4 üncü maddedeki istisnalar dışında kalan bütün işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine ve işçilerine faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır. …

Sadakat borcu hangi kanunu?

ÖZETİ 6098 sayılı TBK.’nun 396. Maddesi uyarınca “İşçi, yüklendiği işi özenle yapmak ve işverenin haklı menfaatinin korunmasında sadakatle davranmak zorundadır.