Kurumlar vergisinden muaf olanlar kimler?

Kurumlar Vergisi Kanunu gereği, kazancından Kurumlar Vergisi alınan kurumlar, yani sermaye şirketleri (anonim, limited, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler) kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler (sendikalar dernek; cemaatler vakıf sayılır) ve iş ortaklıkları …

Beyana tabi vergi türleri nelerdir?

Vergi Çeşitleri Nelerdir?

  • Gelir Vergisi.
  • Kurumlar Vergisi.
  • Katma Değer Vergisi (KDV)
  • Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)
  • Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)
  • Damga Vergisi.
  • Emlak Vergisi.

Kurumlar vergisi istisnaları nelerdir?

Kurumlar Vergisinden istisna edilen kazançlar şunlardır:

  • Tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine katılmaları nedeniyle elde ettikleri kazançlar,
  • Tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun kârına katılma imkânı veren kurucu senetleri ile diğer intifa senetlerinden elde ettikleri kâr payları,

Şahıs şirketleri gelir vergisi öder mi?

Gelir vergisi mükellefleri geçici vergiyi %15 oranında ödemekle yükümlüyken kurumlar vergisi mükellefleri %20 oranında geçici vergi öderler. Gelir Vergisi: Şahıs şirketleri gelir vergisi mükellefidirler ve her yıl mart ayına kadar önceki seneye ait mali kâr – zararını yıllık gelir vergisi beyannamesi ile öderler.

Kurumlar vergisi muafiyeti nedir kimler muaftır?

Mülga 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin (13) numaralı bendine göre, genel ve katma bütçeli dairelere ait olup sadece kamu mensuplarına hizmet veren, kâr amacı gütmeyen ve üçüncü kişilere kiralanmayan kreş, konukevleri ve bunların kantinleri kurumlar vergisinden muaf tutulmuştu.

Vergi türleri nelerdir?

Vergi Türleri

Vergi Kodu Vergi Adı
0012 GELİR VERGİSİ (GMSI)
0014 BASIT USULDE TİCARİ KAZANC
0015 GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ
0017 GÖTÜRÜ USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ

Risturn istisnası ne demek?

Kooperatiflerde risturn istisnası kooperatif ortaklarınıza yapmış olduğunuz satışlardan doğan karın vergisini ödemeyip, bu satışlardan elde ettiğiniz karı ayrıca vergilendirmeden ortaklarınıza dağıtabilmeyi ifade eder.

Vergi istisnaları nelerdir?

Vergi muafiyeti en genel tanımıyla bir vergi mükellefinin ya da mükellef grubunun vergi dışında tutulmasına denir. Yani vergi vermekle yükümlü olan gerçek veya tüzel kişiler, Vergi Usul Kanunu’nda yer alan ibarelere göre vergiden muaf olabilir. Muafiyetin oranı kısmen ya da tamamen olarak değişir.