Kurumlar vergisi beyannamesi nasıl doldurulur?

Kurumlar vergisi beyannamesi, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden yirmi beşinci günü akşamına kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine, yani kurumun kanuni veya iş merkezinin bulunduğu yerin vergi dairesine, verilir. e-Beyanname uygulamasından faydalananlar beyannamelerini …

Ölen kişinin GMSI beyannamesi nasıl verilir?

Ölenden intikal eden mal varlığı için tarha yetkili vergi dairesine elden/posta yoluyla ya da İnteraktif Vergi Dairesinden elektronik ortamda veraset ve intikal vergisi beyannamesi verilir. Mirasçıların mükellefiyetiyle ilgili ve özellik arz eden diğer işlemleri yerine getirilir.

Kurum Geçici vergi nasıl yapılır?

Gelir vergisi mükellefleri için geçici vergi ilgili hesap döneminin üçer aylık kazançlarına, gelir vergisi tarifesinin ilk diliminde yer alan oranın () uygulanması suretiyle hesaplanacaktır. Kurumlar vergisi mükellefleri için geçici vergi oranı safi kurum kazancı üzerinden olarak uygulanır.

Kurumlar vergisi beyannamesi nedir kısaca?

Bir kurumun kazançlarından bir yıl içerisinde elde edilen safi kazancın üzerinden hesaplanan bir vergi türüdür. Bahsi geçen kurumlar sermaye şirketleridir. Şahıs şirketleri tüzel kişiliğe sahip olmadıkları için bu vergiyi ödemezler. Her nisan ayının sonuna kadar ödeme yapılması gerekmektedir.

Kurumlar vergisi 2021 ne zaman?

Kurumlar vergisi 2021’de yüzde 25 olarak uygulanacak Kurumlar vergisi mükelleflerinin 1 Ocak 2021’den itibaren başlayan vergilendirme dönemleri için 1 Temmuz 2021’den itibaren verilmesi gereken yıllık/geçici kurumlar vergisi beyannamelerinde beyan edilen matrahlarına yüzde 25 kurumlar vergisi/geçici vergi uygulanacak.

Ölüm halinde GMSI beyannamesi ne zaman verilir?

Gelir Vergisi Kanununun 92’inci maddesinde ölüm halinde beyanname verme süresi ile ilgili özel bir belirleme söz konusudur. Buna göre beyanname, “…ölüm halinde, ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde verilir.”

Kurum geçici vergi nasıl hesaplanır?

Kurumlar vergisi mükellefleri için ise kurum kazancının yüzde 20’si üzerinden geçici vergi belirlenir. Mükellef ya da kurumların daha evvel ödediği vergiler var ise hesaplanıp, ödenecek vergiden çıkarılarak yeni miktar tebliğ edilir.

Kurum Geçici vergi Beyannamesi ne zaman verilir?

3 aylık dönemi izleyen ayın 26 ncı günü akşamına kadar verilir.